Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

STRATEGIJA RAZVOJA TK ZA PERIOD 2021-2027


Strategija razvoja Tuzlanskog kantona

Zvanična web stranica Strategije razvoja: https://strategijarazvoja.tk.gov.ba/

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina predstavlja ključni strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona. Procesom izrade Strategije koordiniralo je Odjeljenje za razvoj u okviru Ministarstva privrede, dok se kroz radna tijela i druge koordinacione i participatorne mehanizme osiguravalo učešće institucija Tuzlanskog kantona, viših nivoa vlasti i jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana. Horizontalna i vertikalna koordinacija izrade Strategije razvoja Kantona osigurana je kroz Kantonalni odbor za razvoj i Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu, a tokom procesa izrade Strategije, formirana su radna i savjetodavna tijela koja su usmjeravala dinamiku i proces izrade Strategije.


Strategijom razvoja definisana je dugoročna vizija Tuzlanskog kantona kao otvorene, ekonomski atraktivne i društveno dinamične evropske regije, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvalitete života, poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti stanovništva koje u njemu boravi, radi i investira.

Ostvarenje razvojne vizije Tuzlanskog kantona realizovati će se kroz tri strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera. Definisani su sljedeći strateški ciljevi:

1. Dinamičan i održiv ekonomski razvoj u povoljnom poslovnom okruženju
2. Razvijen inkluzivni i prosperitetni društveni sektor sa jednakim pravima za sve građane
3. Resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj

Uspješnoj implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona doprinijeti će i implementacija sedam strateških projekata, te dodatnih deset ključnih strateških projekata sadržanih u mjerama kojima se realiziraju prioriteti i strateški ciljevi. Strateški projekti izgradnje mreže autocesta/brzih cesta na području Tuzlanskog kantona prepoznati su kao intervencija najvećeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva definisanih u Strategiji.

Indikativni finansijski okvir implementacije Strategije obuhvata ukupno planirana sredstva za realizaciju u visini od preko 812 miliona KM, od čega iz je budžetskih sredstava planirano blizu 395 miliona KM ili 49%, dok je iz ostalih izvora planirano preko 417 miliona KM ili 51%.

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina u potpunosti je izrađena u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, kao i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH te je usklađena sa relevantnim strategijama drugih nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija, odnosno Ciljevima održivog razvoja (SDGs).

Proces izrade Strategije razvoja je podržao Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH).

Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona -Izvještaj o razvoju za 2020. godinu (29.12.2021. godine) Izvještaj o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja TK 2016. - 2020. godina za 2020. godinu (29.12.2021. godine) Izvještaj o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2019.godinu (05.10.2020. godine) Izvještaj o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2018.godinu (08.10.2019. godine) Izvještaj o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2017.godinu (13.07.2018. godine), a koji je i Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila (31.07.2018. godine) Prilog 1 - Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.–2020. godina za 2017. godinu Prilog 2 - Makroindikatori razvoja Prilog 3 – Sektorski indikatori razvoja Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.–2020. godina, za period januar-juni 2017. godine Prilog o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.–2020. godina, za period januar-juni 2017. godine Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.–2020. godina, za period januar-juni 2016. godine Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.–2020. godina, za 2016. godinu Prilog 1 - Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu Prilog 2 - Makroindikatori razvoja

Najave