Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA


Adresa: Rudarska 72, Tuzla (zgrada Rudarski institut Tuzla)
Telefoni:+387 35 366 200
               +387 35 366 201
Fax:        +387 35 282 697
e-mail:  kuiptk@bih.net.ba

Web-stranica: www.kuiptk.ba


Stupanjem na snagu Zakona o inspekcijama FBiH kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima (Federalnog i Kantonalnog) i formiranjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, stvorene su pretpostavke za stvaranje inspekcijskih službi na nivou Tuzlanskog kantona koje bi funkcionisale u okviru jedne kantonalne uprave, locirane na jednom mjestu i koja bi funkcionisala po principima koji važe u Evropskoj uniji, gdje se prije svega misli na edukativno preventivno djelovanje inspekcijeske službesa težnjom za ujednačavanju kriterija u inspekcijskim nadzorima svih inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Zatim uspostavljanje interaktivnog odnosa između inspekcijskih službi i subjekata nadzora u smislu edukativno-preventivnog djelovanja inspekcija, zatim uspostave jedinstvenh baza podataka i neselektivnog odabira subjekata nadzora, izradu chek lista i lista provjera, odnosno lista predmeta inspekcijskog nadzora, kao najboljeg modula inspekcijskog rada, koji je baziran na zakonskoj regulativi, te je prikladan za širenje najboljeg inspekcijskog znanja unutar inspekcijskog sistema, zatim formiranje mješovitih timova i time smanjenja vremena prisustva kod subjekta nadzora, a samim tim i smanjenja zavisnih materijalnih troškova vezanih za inspekcijski nadzor, povećanja nivoa materijalno-tehničke potpore inspekcijskom nadzoru u smislu poboljšanja voznog parka, uspostave informatičke potpore kako u hardvarskom tako i u softwerskom smislu, uz stalnu edukaciju svih zaposlenih u Kantonalnoj upravi, što je zakonska obaveza, ali i kontinuirana nasušna potreba istih.Upravom rukovodi Direktor kantonalne uprave kojeg imenuje Vlada Kantona u skladu sa Zakonom o državnoj službi. Za svoj rad odgovara Vladi Kantona, i o radu Uprave podnosi izvještaj Vladi dva puta godišnje.

 

Uprava vrši upravne i stručne poslove inspekcijskog nadzora, u cilju osiguranja izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata iz svoje nadležnosti, a naročito:

 • vršenje inspekcijskih poslova iz nadležnosti kantona, izuzev onih koji su zakonom stavljeni u nadležnost pojedinih ministarstava;
 • poduzimanje upravnih i drugih mjera u obavljanju inspekcijskog nadzora;
 • donošenje programa i planova obavljanja inspekcijskog nadzora za inspekcije u svom sastavu;
 • vođenje evidencija o obavljanju inspekcijskog nadzora za inspekcije u svom sastavu;
 • vođenje evidencije o kantonalnim inspektorima i evidencije o službenim iskaznicama kantonalnih inspektora;
 • podnošenje izvještaja o svom radu Vladi Kantona i drugim organima,u skladu sa zakonom;
 • obavljanje stručnih poslova iz finansijske,pravne i informatičke oblasti za potrebe Uprave;
 • obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova,u skladu sa zakonom i drugim poslovima;
 • obavljanje dopunskih poslova osnovne djelatnosti i poslova pomoćne djelatnosti za potrebe Uprave;
 • ostvarivanje saradnje sa drugim upravama za inspekcijske poslove, drugim organima državne službe,pravnim licima,udruženjima,sredstvima javnog informisanja i građanima, u pitanjima od značaja za efikasno provođenje propisa;
 • vršenje drugih poslova koji se odnose na inspekcijski nadzor i u vezi sa nadzorom.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla, za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti ove uprave, obrazovane su slijedeće osnovne organizacione jedinice:

 • Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i veterinarstvo;
 • Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju;
 • Inspektorat za promet roba, usluga i saobraćaja;
 • Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite;
 • Inspektorat za sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove;
 • Inspektorat za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 • Odjeljenje za stručne i zajedničke poslove.


Sekretar Uprave koordinira rad organizacionih jedinica.


Direktor Uprave, sekretar, glavni kantonalni inspektori i pomoćnik direktora u Odjeljenju za stručne i zajedničke poslove čine Stručni kolegij.

Za izvršavanje pojedinih složenih poslova i zadataka, koji zahtijevaju rad rukovodećih i drugih službenika i namještenika, različitih profila i iz više organizacionih jedinica, mogu se obrazovati stalne i povremene komisije, radne grupe i radna tijela.


Za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove obrazuju osnovne organizacijske jedinice:

Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo vrši neposredan inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Inspektoratom rukovodi glavni kantonalni inspektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Iz oblasti poljoprivrede inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • gospodarenje, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta
 • prostorno uređenje u odnosu na poljoprivredno zemljište
 • korištenje vještačkog đubriva i zaštitnih sredstava
 • sjemenarstvo i sadni materijal, ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju uvoznika i distributera sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja
 • fitosanitarni nadzor roba u prekograničnom prometu
 • zaštitu bilja od bolesti i štetočina, registraciju i promet zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica
 • proizvodnju i obradu duhana
 • proizvodnju i promet vina i rakije
 • voćnjake i vinograde
 • uzgoj, selekciju i uvoz domaćih životinja, registraciju uzgajivača i proizvođača, kao i uvoznika domaćih životinja
 • ribnjake i ribolovna područja
 • ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju objekata za proizvodnju i uzgoj domaćih životinja
 • proizvodnju, promet i upotrebu stočne hrane i ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju objekata za proizvodnju i skladištenje stočne hrane
 • poticajne mjere u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji


Iz oblasti vodoprivrede inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • vode, kvalitet voda, korištenje voda
 • uređenje vodotoka i vodoprivrednih objekata
 • eksploataciju mineralnih sirovina iz korita vodotoka (šljunak, pijesak, kamen)
 • izgradnju objekata u vodotoku ili u blizini vodotoka
 • upravljanjem vodoprivredom i vođenjem vodoprivrednog katastra
 • provođenje međudržavnih i međunarodnih obaveza za vode
 • vršenje javnih ovlasti od javnih preduzeća za vodna područja i drugih pravnih lica u primjeni zakona i drugih propisa o vodama
 • zaštitu od voda


Iz oblasti šumarstva inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • zaštitu i čuvanje šuma
 • gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem
 • zaštitu šuma od bolesti i štetočina
 • upravljanje šumama i šumskim zemljištem
 • šumske radove, objekte, pilane i dr.
 • katastar šuma i šumskog zemljišta
 • sjemenstvo i sadne materijale u šumarstvu
 • promet drveta i šumskih proizvoda
 • vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o šumama
 • lovstvo (zaštita i uzgoj divljači, uređenje lovišta, lovljenje i dr.)
 • unapređenje lovstva
 • rad lovačkih organizacija


Iz oblasti veterinarstva inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • zdravstvenu zaštitu životinja, kretanje i transport
 • suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti životinja
 • zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda životinjskog porijekla u proizvodnji, preradi i prometu
 • ispunjavanje veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za objekte za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla, njihovo držanje i uskladištenje, promet i dr. kao i druge objekte (za proizvodnju hrane, oplodnju i dr.)
 • obavljanje veterinarske djelatnosti, upotrebu veterinarskih lijekova i sjemena za vještačku oplodnju
 • proizvodnju, promet i upotrebu hrane za životinje
 • organiziranje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i samostalnoj veterinarskoj praksi
 • vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o veterinarstvu

Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju provodi neposredan inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti urbanizma, građevinarstva, ekologije i industrije; preduzimanje upravnih i drugih mjera po izvršenom inspekcijskom nadzoru, u skladu sa zakonom i općim i posebnim ovlastima inspektora;


Iz oblasti urbanizma inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • kojima se uređuje oblast urbanizma, u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanim zakonom,
 • izradu dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti općina,
 • provođenje Prostornog plana općina i Programa mjera, plana posebnog područja, urbanističkog i detaljnog plana uređenja za područja od značaja za općine,
 • građenje za koju urbanističku saglasnost izdaje općinska služba u svrhu zaštite urbanističkih uvjeta i uvjeta zaštite okoline,
 • provođenje kantonalnog Zakona o prostornom uređenju na područjima od značaja za općine,

Inspektorat :

 • postupa po pismenim ili usmenim predstavkama, odnosno zahtjevima, za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi povreda propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor, u granicama svoje nadležnosti,
 • blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti,


Iz oblasti građevinarstva inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast građenja, u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanim zakonom,
 • postupa po pismenim ili usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi povreda propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor, u granicama svoje nadležnosti,
 • blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti,


Iz oblasti zaštite okoline vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite okoline,
 • vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora nad provođenjem federalnih zakona i drugih federalnih propisa, u djelu koji je prenesen u nadležnost Kantona, iz oblasti zaštite okoline,
 • preduzimanje upravnih i drugih mjera, po izvršenom inspekcijskom nadzoru, u skladu sa zakonom,


Iz oblasti termoenegetike inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina
 • tehničke mjere pri obavljanju rudarske djelatnosti
 • zaštitu na radu pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina
 • zaštitu od požara i eksplozija pri istraživanju i eksploataciji sirovina
 • izgradnju i održavanje rudarskih objekata, postrojenja i uređaja
 • transport, uskladištenje i rukovanje eksplozivnim materijalom
 • planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont elektroenergetskih objekata i postrojenja i dr.
 • elektroenergetske tehničke standarde i normative
 • proizvodnju, prenos, distribuciju i potrošnju električne energije
 • korištenje, održavanje, i unapređenje elektroenergetskih postrojenja
 • tehničko upravljanje elektroenergetskim sistemom
 • kontrolu elektroenergetske opreme, aparata i uređaja koji su vezani
 • planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom
 • termoenergetske tehničke standarde i normative
 • korištenje i održavanje termoenergetskih postrojenja, uređaja, i posuda pod pritiskom i ocjene njihove tehničke ispravnosti i sigurnosti
 • tehničko upravljanje termoenergetskim sistemom


Iz oblasti elektroenergetike inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršenjem zakona, propisa, standarda, tehničkih normativa i opštih akata u postupku projektovanja, planiranja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, eksploatacije i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, instalacija, uređaja i opreme i to postrojenjima koja nisu stavljena u nadležnost federalnog inspektora, pri čemu je samostalan, kao i pri odlučivanju o poduzimanju upravnih i drugih mjera,
 • vrši ispitivanje uzroka nesretnih slučajeva i havarija na objektima i postrojenjima koja su u domenu njegovog nadzora
 • učestvuje u radu komisija za tehnički pregled postrojenja i uređaja

Inspektorat za promet roba, usluga i saobraćaja vrši, neposredan inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti prometa roba i usluga i saobraćaja, inspekcijske poslove kojim se kontrolira i nadzire rad i poslovanje privrednih društava, obrtnika i drugih pravnih i fizičkih osoba u oblasti trgovine, prometa roba i usluga u ugostiteljskim i turističkim objektima, cestovnog prometa i cesta.


Iz oblasti prometa roba i usluga inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • obavljanje trgovine i obrta
 • standarde i kvalitet proizvoda u proizvodnji i prometu
 • mjerne jedinice, robne i uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla proizvoda
 • cijene proizvoda i usluga naknade, takse (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaračunavaju po posebnim propisima
 • robne rezerve
 • zaštitu izuma i tehničkih unapređenja
 • zaštitu prava potrošača
 • obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti
 • kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata
 • zaštitu dobara od posebnog značaja za turizam (prirodne rijetkosti, kulturno-historijski spomenici, etnografske znamenitosti i dr.)
 • zaštitu prava korisnika ugostiteljskih i turističkih usluga
 • reklamiranje ugostiteljsko-turističke ponude
 • osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turističke objekte
 • kontrolu rada turističkih zajednica
 • obračun naplata i uplata boravišne takse i turističke članarine


Iz oblasti saobraćaja inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje
 • upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine infrastrukture
 • zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje
 • odvijanje javnog prijevoza lica i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju(linijski cestovni prijevoz autobusom, taksi prijevoz, rentakar, prijevoz za lične potrebe i dr.)
 • licence za pojedine vrste prijevoza u unutrašnjem cestovnom saobraćaju
 • rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom
 • provođenje propisa u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom saobraćaju, osim u nadzoru koji vrše organi državne granične službe

Inspektorat za radne odnose, zaštitu na radu i socijalnu zaštitu neposrednog inspekcijskog nadzora primjene propisa iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom.


Iz oblasti radnih odnosa inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast radnih odnosa i u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanom zakonom,
 • postupa po pismenim ili usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi povreda prava iz radnog odnosa i propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti,
 • blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti,
 • kontroliše zapošljavanje i prekid radno-pravnog odnosa,
 • kontroliše radno-pravni položaj i zaštitu prava zaposlenika u radnom odnosu kod poslodavca (obračun i isplata plaća, radno vrijeme, odmori, dopusti idr.),
 • kontroliše obavezu poslodavca da zaposlenike prijavi na penziono i zdravstveno osiguranje,
 • kontroliše zapošljavanje stranaca
 • kontroliše zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa,


Iz oblasti zaštite na radu inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast zaštite na radu i u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanom zakonom,
 • postupa po pismenim ili usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi povreda propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti,
 • blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti,
 • kontroliše zaštitu na radu,
 • kontroliše zabranu upotrebe duhanskih proizvoda,
 • kontroliše primjenu propisanih mjera zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji tehničko-tehnoloških procesa, kao i kontrolu kod izgradnje, izvođenja i eksploatacije objekata,
 • kontroliše primijenjenost propisa pri projektiranju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz uvoza,
 • kontroliše redovno održavanje i ispitivanje sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti,
 • kontroliše osiguranje uslova rada zaposlenika, izloženost opasnostima i štetnostima i poduzetim mjerama za njihovo otklanjanje,
 • kontroliše osiguranje i provođenje psiho-fizičke zaštite zaposlenika, a u ovisnosti od tehničko-tehnoloških procesa rada,
 • kontroliše obučenost zaposlenika iz oblasti zaštite na radu vezano za radno mjesto i tehničko-tehnološki proces rada,
 • kontroliše korištenje odgovarajućih sredstava lične zaštite,


Iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, na osnovu i u granicama ovlaštenja utvrđenim zakonom i podzakonskim aktima i odlučuje o preduzimanju upravnih i drugih mjera,
 • vršenje nadzora nad pravilnošću primjene propisa u upravnom postupku- stručni nadzor,
 • vršenje inspekcijskog nadzora nad radom udruženja i fondacija registrovanih u Tuzlanskom kantonu na osnovu i u granicama zakonskih ovlaštenja,
 • učestvuje u izradi analiza, informacija, izvještaja i drugih stručnih materijala o postojećem stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom i predlažu mjere za poboljšanje stanja u tim oblastima,
 • vrši nadzor po pitanjima ispunjavanja uslova utvrđenih zakonom za osnivanje, odnosno rad ustanove socijalne zaštite,
 • kontroliše zaštitu prava maloljetnika, djece i lica pod starateljstvom u korištenju socijalne pomoći,
 • kontroliše zaštitu prava porodice sa djecom,
 • kontroliše poduzimanje mjera na zaštiti interesa korisnika socijalne zaštite do imenovanja novog staraoca,
 • kontroliše zaštitu imovine djece bez roditeljskog staranja i lica pod starateljstvom,
 • kontroliše zaštitu korisnika kojima su uskraćena ili ograničena prava,
 • kontroliše sprečavanje smještaja lica u drugu porodicu koja nije podobna da primi dijete na smještaj,
 • kontroliše osiguranje kontrole ustanova koje ne prime lice koje je uputio nadležni organ starateljstva,
 • kontroliše postupanje po odluci o izdržavanju kod svake isplate stalnih novčanih primanja,
 • vrši kontrolu otpusta korisnika iz ustanove suprotno zakonu,
 • kontroliše vođenje evidencije i dokumentacije o licima pod starateljstvom,
 • kontroliše vođenje evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci,
 • kontroliše vođenje evidencije o izdržavanju djece i roditelja,

Inspektorat za sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i veterinarske poslove vrši neposredni inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i veterinarske inspekcije, preduzimanje upravnih i drugih mjera po izvršenom inspekcijskom nadzoru u skladu sa zakonom, općim i posebnim ovlastima inspektora.


Iz oblasti sanitarnih poslova inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • neposredno provođenje sanitarnog inspekcijskog nadzora u složenim situacijama,
 • prati stanje higijene i preduzima potrebne mjere u cilju poboljšanja higijensko-sanitarnih prilika na Kantonu,
 • učestvuje sa inspektorima zaštite okolice na preduzimanju mjera zaštite zdravlja stanovništva kroz zaštitu okolice,
 • preduzima neophodne mjere na obezbjeđenju higijenske ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u prometu na Kantonu,
 • prati nova saznanja u preventivi i usavršava rad općinskih sanitarnih inspektora kroz redovne konsultacije i edukacije,
 • kontroliše zaštitu zdravlja ljudi, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti,
 • kontroliše proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji su pod sanitarnim nadzorom,
 • kontroliše proizvodnju i promet otrova i sličnih supstanci,
 • kontroliše snabdijevanje vodom i odstranjivanje otpadnih voda i materijala,
 • kontroliše sanitarno-tehničke i higijenske uvjete u javnim objektima (javni lokali, škole, ustanove soc. zaštite i dječije zaštite i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite,
 • kontroliše zdravstveno stanje zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom,
 • kontroliše preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata,
 • kontroliše zabranu upotrebe duhanskih proizvoda u skladu sa posebnim propisom,


Iz oblasti zdravstva inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • nadzor organiziranja i obavljanja zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u zdravstvu,
 • nadzor rad zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti,
 • nadzor načina prijema, liječenja i otpuštanja pacijenata,
 • nadzor primjene metoda i sredstava za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju,
 • nadzor provođenja javnih programa i mjera zdravstvene zaštite,
 • nadzor zakonitosti akata koji se donose u zdravstvu,
 • nadzor opskrbe lijekovima i drugim medicinskim sredstvima,
 • nadzor propisivanja i izdavanje lijekova,
 • nadzor zaštite prava građana u korištenju zdravstvene zaštite i medicinske pomoći,


Iz oblasti farmacije inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • nadzor prometa lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava,
 • nadzor sadržaja i kvaliteta pruženih farmaceutskih usluga,
 • nadzor načina izdavanja lijekova,
 • nadzor primjene sredstava i metoda u laboratorijskoj dijagnostici i njenom usaglašenošću sa standardima,
 • nadzor načina vođenja i korištenja odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije u farmaceutskoj djelatnosti,
 • nadzor organizovanja i obavljanja pripravničkog staža i specijalističkog staža farmaceutskih radnika,
 • nadzor postupanja farmaceutskih radnika i ostalog osoblja prema pacijentu,
 • nadzor zakonitost rada farmaceutskih ustanova i zakonitost akata koje donose ustanove koje se bave farmaceutskom djelatnošću,
 • nadzor cijena lijekova,
 • nadzor zbrinjavanja i uništavanja farmaceutskog otpada,

U Odjeljenju za stručne i zajedničke poslove obavljaju se slijedeći poslovi:

 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, na osnovu odgovarajućih podataka, u dijelu koji se odnosi na Upravu;
 • izrada budžeta i završnog računa u dijelu koje se odnosi na Upravu;
 • izrada elaborata, projekata, planova, analiza i izvještaja o finansijskim rezultatima i poslovanju Uprave;
 • izrada stručno-analitičkih informacija iz oblasti knjigovodstva i finansija;
 • obavljanje poslova finansijske operative i knjigovodstva;
 • planiranje i nabavka opreme, potrošnog materijala i drugi finansijsko-materijalni poslovi;
 • izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;
 • izrada i donošenje pojedinačnih akata predviđenih zakonom i drugim propisima;
 • pravni poslovi u okviru nadležnosti Uprave;
 • izrada normativnih akata i drugih općih akata za potrebe Uprave;
 • davanje stručnih pravnih mišljenja;
 • izrada planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje;
 • izrada metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka;
 • izrada projekata i programa informacionog sistema za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova;
 • prikupljanje, sređivanje i obrada podataka u oblastima za koje je nadležna Uprava;
 • administrativno-tehnički poslovi za direktora;
 • nabavka osnovnih sredstava i sitnog inventara, kancelarijskog materijala i ostalih roba i usluga za Upravu, u skladu sa važećim propisima i načinima nabavke;
 • vođenje tehničkih poslova oko vozila Uprave;
 • postupanje sa oduzetom robom u inspekcijskom nadzoru;
 • informaciono-dokumentacioni poslovi koje obavljaju namještenici;
 • prijepis i umnožavanje materijala (operaterski i daktilografski poslovi) za potrebe Uprave;
 • kancelarijsko poslovanje ( prijem, zavođenje, raspoređivanje, otprema pošte i arhiviranje);
 • poslovi vozača putničkih vozila, spremačice i pomoćnih radnika oko oduzete robe;
 • drugi poslovi iz nadležnosti Uprave.

Najave