Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA I PRIJEDLOZIMA ZAKONA


JAVNA RASPRAVA

Procedura pribavljanja mišljenja građana, zainteresiranih organa, naučnih i stručnih institucija o nacrtu zakona ili drugih pitanja posebno značajnih za Tuzlanski kanton. Inicijativu mogu podnijeti ovlašteni predlagači zakona ili klubovi poslanika. Zaključkom o provođenju javne rasprave određuje se način objavljivanja nacrta zakona, radno tijelo koje će organizirati i voditi javnu raspravu, potrebna finansijska sredstva i izvori, rok, te način prikupljanja i sređivanja mišljenja i prijedloga. Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi dostavlja se predlagaču akta i poslanicima. Predlagač je dužan objasniti razloge neprihvatanja prijedloga i mišljenja iz rasprave.

NACRT ZAKONA

Pravni akt koji je tako izrađen da se u njemu, u obliku pravnih odredbi, formulišu rješenja koja se predlažu. Pojedine odredbe mogu se dati u jednoj ili više varijanti. Treba da sadrži: ustavni osnov, obrazloženje razloga zbog kojih ga treba donijeti, načela na kojima se zasniva, finansijska sredstva potrebna za primjenu i njihove izvore, objašnjenje pravnih rješenja, mišljenje nadležnih organa kojima se, u skladu sa zakonom, dostavljaju svi akti na mišljenje, uz naznaku da su primjedbe ovih orgna prihvaćene ili izjašnjenje zašto pojedine sugestije nisu prihvaćene. Ako predlagač nije Vlada, dostavlja joj se radi davanja mišljenja. Nacrt zakona se prihvata zaključkom da može poslužiti kao dobra osnova za izradu prijedloga a predlagač je dužan primjedbe i stavove iz rasprave uzeti u obzir pri izradi prijedloga.

PRIJEDLOG ZAKONA

Tekst zakona koji se podnosi u obliku u kom se zakon donosi. Pored obrazloženja iz nacrta zakona, sadrži i pitanja koja se rješavaju zakonom, objašnjenje važnih pravnih rješenja, izmjene i dopune koje su izvršene u odnosu na nacrt, objašnjenje neprihvatanja primjedbi i prijedloga.  Izmjene u prijedlogu zakona vrše se podnošenjem amandmana.

LISTA JAVNIH RASPRAVA

9.08.2018

JAVNA RASPRAVA ZAKONA O INSPEKCIJAMA

Nacrt Zakona

09.03.2018

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA

Tekst nacrta zakona

07.01.2018

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

 Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c. Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana ____________ d o n o s i

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

09.01.2018

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

05.01.2017

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Nacrt zakona PROGRAM JAVNE RASPRAVE

02.11.2017

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 30.10.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-506-4/17 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Obzirom da je prihvaćen Program javne rasprave koji je predložen uz nacrt pomenutog zakona, a kojim je predviđeno da Grad Tuzla, sve općine sa područja Tuzlanskog kantona, Savez općina i gradova FBiH, Kantonalno pravobranilaštvo i sva općinska pravobranilaštva, Gradsko vijeće grada Tuzla i Općinska vijeća sa područja Tuzlanskog kantona budu učesnici javne rasprave, to vas ovim putem obavještavamo da tekst nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu možete preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.kim.ba, radi jednostavnijeg i ekonomičnijeg rada organa.

Svoje eventualne prijedloge, primjedbe ili sugestije možete dostaviti na adresu Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona najdalje do 15.11.2017. godine.

Nacrt Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu

02.10.2017

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 27.09.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-419-4/17 prihvatila nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Ministarstvu razvoja i poduzetništva u pismenoj formi na adresu Rudarska 65, 75000 Tuzla ili putem e-mail-a minrp@tk.kim.ba najkasnije do 24.11.2017. godine.

Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu

31.07.2017

OBAVJEŠTENJE o provođenju javne rasprave o NACRTU Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 26.7.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-401-5/17 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Obzirom da je prihvaćen Program javne rasprave koji je predložen uz nacrt pomenutog zakona, a kojim je predviđeno da svi organi uprave i upravne organizacije, političke stranke i klubovi poslanika političkih stranaka koje participiraju u Skupštini TK, sve nevladine organizacije koje u fokusu svojih interesovanaj i aktivnosti imaju pitanja na koja se odnosi nacrt Zakona i druga zainteresovana lica budu učesnici javne rasprave, to vas ovim putem obavještavamo da tekst nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona možete preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.kim.ba, radi jednostavnijeg i ekonomičnijeg rada organa.

Svoje eventualne prijedloge, primjedbe ili sugestije možete dostaviti na adresu Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona najdalje do 11.9.2017. godine."

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA

02.03.2017

NACRT ZAKONA O ŠUMAMA

Na osnovu člana 24. stav (1) tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 18.07.2012. godine, donijela je Zakon o šumama, koji je objavljen u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona" broj: 9/12. Dana 28.11.2013. godine Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, koji je objavljen u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona" broj: 17/13, 19.03.2015. godine Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Zakon o izmjeni Zakona o šumama, koji je objavljen u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona" broj: 2/15 i 29.04.2015. godine Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Zakon o izmjeni Zakona o šumama, koji je objavljen u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona" broj: 6/15.

S obzirom da je Zakon o šumama pretrpio već nekoliko izmjena i dopuna, da je od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u više navrata ukazano na nedostatke koji inspektorima otežavaju primjenu, da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u toku primjene Zakona takođe uočilo određene manjkavosti Zakona o šumama, da je u toku postupak donošenja federalnog Zakona o šumama, ali je neizvjesno kada će isti biti donesen s obzirom na brojne primjedbe na Nacrt Zakona o šuma, kao i na činjenicu da je i ranije u više navrata postojala inicijativa da se oblast šumarstva uredi na Federalnom nivou, ali do istog nije došlo, pristupilo se izradi novog kantonalnog Zakona o šumama koji će omogućiti efikasnija zakonska rješenja...

09.01.2016

OBAVJEŠTENJE o provođenju javne rasprave o NACRTU Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u skladu sa svojim nadležnostima, okončalo je rad na izradi Nacrta Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine. Ukupna površina definisana navedenim planskim dokumentom iznosi 8123,41 ha i obuhvata akumulaciju Modrac, obalu akumulacije, te sva naseljena mjesta u okruženju akumulacije koja se nalaze na prostoru općina Lukavac i Živinice, te Grada Tuzla.

Nacrt Prostornog plana obuhvata ciljeve prostornog razvoja, projekciju prostornog razvoja, projekciju razvoja prostornih sistema, te odluku o provođenju Prostornog plana kojom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, čime se obezbjeđuje realizacija Prostornog plana.

Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 23.12. 2017.godine razmatrala je Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, te donijela Zaključak broj 01-02-560-4/16 kojim se prihvata Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine sa Odlukom o provođenju Prostornog plana, uz konstataciju da isti može poslužiti za izradu prijedloga Prostornog plana sa Odlukom o provođenju Prostornog plana. Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine sa Odlukom o provođenju Prostornog plana stavlja na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Za potrebe javne rasprave, urađen je skraćeni Nacrt planskog dokumenta, a javni uvid u kompletan dokument, tekstualni i grafički dio, može se obaviti u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, ulica Rudarska, broj 65. Kompletan nacrt Prostornog plana je takođe dostupan svim zainteresovanim pojedincima i subjektima i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba, kako bi isti mogli uzeti aktivno učešće u javnoj raspravi, te dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.

Učesnici javne rasprave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine mogu dostaviti u pismenoj formi Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona poštom ili putem e-mail adrese: minpuzo@tk.kim.ba najkasnije do 01.03.2017. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice će, na osnovu svih prispjelih primjedbi, prijedloga i sugestija, sačiniti Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, koji će biti dostavljen nosiocu izrade Prostornog plana. Nosioc izrade Prostornog plana će, nakon usaglašavanja stavova, uraditi Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, koji će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA DIJELA SLIVNOG PODRUČJA AKUMULACIJE MODRAC za period od 2016. do 2036.godine - NACRT

26.12.2016

 

Na osnovu Zaključaka Skup5tine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-561-4/L6 i broj: 01 -02-562-4/16 od 23.12.2016.godine, Ministarstvo fi nansija, d o n o s i :


PROGRAM

javne rasprave o Nacrtu Budžeta TK za 2017. godinu i  Nacrtu Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2017. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona dostavila je Skupstini Kantona na razmatranje i usvajanje Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2017. godinu. 

Skupstina Tuzlanskog kantona je prihvatila Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu Zakljudkom broj:01-02-561-4116 od 23.12.2016.godine i Nacrt zakona o izvrsenju Budžeta Tuzlanskog kuttona za 2017. godinu, broj: 01-02-562-4116 od 23.12.2016.godtne i konstatovala da isti mogu poslužiti kao osnova za izradu prijedloga gore navedenih dokumenata...

Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu Nacrt zakona i izvršenju budžeta TK za 2017. godinu Program javne rasprave o Nacrtu Budžeta TK za 2017. godinu i Nacrtu Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2017. godinu

06.12.2016

NACRT ZAKONA O O DRŽAVNOJ SLUŽBI U TUZLANSKOM KANTONU

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), razmatrajuči nacrt Zakona o džzavnoj službi u Tuzlanskom kantonu, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.11.2016. godine, donosi


ZAKLJUČAK


Skupština Tuzlanskog kantona prihvata nacrt Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.
Nacrt Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu stavlja se na javnu raspravu u trajanju 45 dana.
Javnu raspravu će provesti Ministarstvo pravosuda i uprave, sumirati rezultate javne rasprave i saćiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz prijedlog Zakona.

NACRT ZAKONA ZAKLJUČAK

01.11.2016

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

 

Skupština Tuzlanskog kantona je na svojoj sjednici održanoj 30.01.2012.godine, na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, je donijela Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 1/12) čime je uređena oblast ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona.

Tokom primjene ovog Zakona uočene su određene nepreciznosti vezane za obaveze ugostitelja i nadzor nad istim što je dovodilo do otežane primjene i razumijevanja Zakona.

U cilju prevazilaženja uočenih problema Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, nakon konsultacija sa svim subjektima koji su zaduženi za primjenu i nadzor nad primjenom Zakona, predlaže Vladi Tuzlanskog kantona, izmjene i dopune Zakona.

Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti jasno se preciziraju obaveze ugostitelja, te nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i općinskih/gradskih organa uprave nadležnih za inspekcijske poslove što će u potpunosti otkloniti sve uočene nedostatke, te će u značajnoj mjeri dovesti i do zaštite korisnika ugostiteljskih usluga.

NACRT ZAKONA

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama  

 

U skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-350-4/16 od 28.7.2016.godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upućuje na javnu raspravu Nacrt Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Obavještavamo vas da je Zakon postavljen na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona www muptk.ba i web stranici Vlade kantona www.vlada.gov.ba 

Primjedbe, prijedloge i sugestije možete dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova najkasnije do 10.10.2016.godine na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Turalibegova bb,

75000 Tuzla ili na e-mail: sbegic@muptk.ba

Program javne rasprave Nacrt zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

22.06.2016

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području TK 

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK-a je u skladu sa članovima 10 i 42 Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 28/06 i 2/10) pripremilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlaskog kantona koji je Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila na sjednici od 05.05.2016. godine i uputila ga Skupštini TK na razmatranje.

Skupština TK je na sjednici od 30.05.2016. godine Zaključkom prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona konstatujući da isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona, te da se nacrt Zakona stavlja na javnu raspravu koju treba da sprovede Ministarstvo, u roku od 15 dana.

U prvoj fazi javne rasprave o Nacrtu Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlaskog kantona, učestvovali su: Ministarstva u Vladi Tuzlanskog kantona, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK, Općinski načelnici na području TK, Gradonačelnik grada Tuzla, Kantonalna privredna komora - Sekcija za unutrašnji promet putnika, Kantonalna i općinska udruženja taksi prijevoznika, Obrtnička komora TK, Centri civilnih inicijativa, Konkurencijsko Vijeće, zainteresirana pravna i fizička lica koje tretira navedeni Zakon i dr.

U cilju provođenja što kvalitetnije rasprave, pozivamo Vas na okrugli sto, kako je to predviđeno Planom javne rasprave, koji će se održati dana 22.06.2016. godine (srijeda) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Kantonalne privredne komore – velika sala III sprat, Trg slobode b.b., Tuzla, na kojoj ćete moći još jednom učestvovati u kreiranju konačnog teksta Prijedloga Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlaskog kantona kojeg Ministarstvo planira uputiti u skupštinsku proceduru na prvoj narednoj sjednice Skupštine TK.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

23.06.2016

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH


Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane građane da će se 23.06.2016. godine sa početkom u 10h u plavoj sali BKC-a Tuzla, održati javna rasprava o Nacrtu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH.
Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešća ujavnoj raspravi.
Napominjemo da tekst Nacrta Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju možete preuzeti sa zvanične web stranice Vlade F BiH, www.fbihvlada.gov.ba 

05.04.2016

Javna rasprava o nacrtu Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona

NACRT ZAKONA PROGRAM JAVNE RASPRAVE

11.12.2015

Javna rasprava o nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu

NACRT BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2016 GODINU

02.10.2015

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI TUZLANSKOG KANTONA


U skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 02-02-607-5/15 od 01. 10. 2015. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upućuju na javnu raspravu Nacrt Zakona o oružju i municiji.

Obavještavamo vas da je Zakon postavljen na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona www muptk.ba i web stranici Vlade kantona www.vlada.kim.ba.

Primjedbe, prijedloge i sugestije možete dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova najkasnije do 30. 10. 2015. godine na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Turalibegova bb, 75000 Tuzla ili na e-mail:  sbegic@muptk.ba.

Takođe vas obavještavamo da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom rasprave o navedenom Zakonu organizovati javnu raspravu putem okruglog stola koja će se održati dana 06. 11. 2015. godine, sa početkom u 11,00 sati u sali Ministarstava unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Turalibegova bb.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI TUZLANSKOG KANTONA (DODANO 02.10.2015) NACRT ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI (DODANO 02.10.2015)

24.06.2015

Javna rasprava povodom "Nacrta Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade"


Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c. Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, donosi "Nacrt zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade"

Zaključak Skupštine TK-a od 15.06.2015. godine kojim je prihvaćen Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, te utvrđena obaveza provođenja javne rasprave od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Javna rasprava traje do 31.08.2015. godine do kada se ovom Ministarstvu mogu dostavljati eventualni prijedlozi i primjedbe na navedeni Nacrt Zakona.

NACRT ZAKONA O KORIŠTENJU, UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADE

24.06.2015

Javna rasprava povodom "Nacrta Zakona o turističkim zajednicama"

Na sjednici Skupštine Tuzlanskog Kantona održanoj dana 15.06.2015.godine donesen je zaključak broj: 01-02-367-4/15 kojim se prihvata nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti i isti se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Molimo da nam sve Vaše eventualne primjedbe, sugestije i prijedloge dostavite na adresu Ministarstva u roku od 25 dana, a najkasnije do 25.07.2015. godine kako bismo iste mogli razmotriti, te eventualno ugraditi u ovaj Zakon.

Shodno Programu javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona će organizovati i okrugli sto o temi "Nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti".

NACRT ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

30.04.2014

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O POTICAJIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I INTERVENCIJAMA U PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

NACRT ZAKONA O POTICAJIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I INTERVENCIJAMA U PRIVREDNIM SUBJEKTIMA PROGRAM JAVNE RASPRAVE OBAVIJEST O DOSTAVLJANJU PROGRAMA JAVNE RASPRAVE

5.2.2014

OBAVJEŠTENJE O POVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

TEKST NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

14.11.2013. 

JAVNA RASPRAVA U VEZI SA KATEGORIZACIJOM JAVNIH CESTA

KATEGORIZACIJA CESTA FBIH_11_11_2013 DRAFT ODLUKA O KATEGORIZACIJI CESTA
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija

U toku je javna rasprava; primjedbe, prijedlozi i sugestije se mogu slati Ministarstvu pravosudja i uprave Tuzlanskog kantona do 10.1.2010. godine

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – prećišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/04 i 13/06), razmatrajući nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 30.01.2008. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Skupština Tuzlanskog kantona prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo pravosuđa i uprave, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz prijedlog Zakona.

Broj: 01-02-43-4/08
Tuzla, 30.01.2008. godine

Primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostavljati do 14.3.2008. godine, putem poste ili na e mail adresu Ministarstva minpu@tk.kim.ba.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – prećišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/04 i 13/06), razmatrajući nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o termoenergetskoj inspekciji, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 30.01.2008. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Skupština Tuzlanskog kantona prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o termoenergetskoj inspekciji i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o termoenergetskoj inspekciji stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz prijedlog Zakona.

Broj: 01-02-42-4/08
Tuzla, 30.01.2008. godine

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o termoenergetskoj inspekciji

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – prećišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/04 i 13/06), razmatrajući nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroenergetskoj inspekciji, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 30.01.2008. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Skupština Tuzlanskog kantona prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroenergetskoj inspekciji i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroenergetskoj inspekciji stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz prijedlog Zakona.


Broj: 01-02-41-4/08
Tuzla, 30.01.2008. godine

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroenergetskoj inspekciji

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/04 i 13/06), razmatrajući nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 31.10.2007. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Skupština Tuzlanskog kantona prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili poslanici na sjednici Skupštine i koji su sadržani u izvještajima radnih tijela.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj, koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine uz prijedlog Zakona.


Broj: 01-02-706-5/07.
Tuzla, 31.10.2007. godine

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/04 i 13/06), razmatrajući nacrt Zakona o inspekcijama, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 11.9.2007. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Skupština Tuzlanskog kantona prihvata nacrt Zakona o inspekcijama i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili poslanici na sjednici Skupštine i koji su sadržani u izvještajima radnih tijela.

Nacrt Zakona o inspekcijama stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Javnu raspravu će provesti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj, koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine uz prijedlog Zakona.

Broj: 01-02-597-4/07.
Tuzla, 11.9.2007. godine

Nacrt Zakona o inspekcijama

Najave