Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 63. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

01.07.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
63. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u utorak 02.07.2024. godine  sa početkom u 09:00 sati u sali za sjednice

Za Kolegij predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Arhiv Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Arhiv Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o utvrđivanju Kalendara aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona u cilju sistematskog obilježavanja kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN Srebrenica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice    

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice 

7. Razmatranje Informacije o aktivnostima na realizaciji projekta Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta zgrade Vlade Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice                                                           

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva”  Privrednom društvu „DOM SMREKA“ d.o.o. Srebrenik;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” Javnoj zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica; 
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Uputstva o metodologiji za izradu godišnjeg plana poslovanja javnih preduzeća i javnih ustanova Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice  „Troškovi manifestacija”; 
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024. godinu“;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja (2 Odluke)

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju novčanih sredstava sa potrošačke jedinice - „JP Međunarodni aerodrom Tuzla“.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos na  određeno vrijeme. 
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić