Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA U OBLASTI KULTURE“ ZA 2024. GODINU

24.06.2024

Na osnovu ĉlana 23. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-preĉišćeni tekst („Sluţbene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i ĉlana 11. stav (5) Odluke o utvrĊivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošaĉke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2024. godini („Sluţbene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/24), Komisija za otvaranje, razmatranje, vrednovanje i odabir korisnika finansijskih sredstava sa potrošaĉke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2024. godini objavljuje:

 

PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA U OBLASTI KULTURE“ ZA 2024. GOD

 

1. PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA U OBLASTI KULTURE“ ZA 2024. GOD

2. PRELIMINARNU LISTU KANDIDATA ČIJE SU PRIJAVE NEUREDNE, NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE I NEOSNOVANE ZA DODJELU SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA U OBLASTI KULTURE“ ZA 2024. GODINU