Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 25. redovna sjednica Vlade TK

29.06.2021

25. red sjed juni 2021Izrada Smjernica proizilazi kao obaveza iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federaciji BiH i Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH. Riječ je o osnovi za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine kako bi se na adekvatan način obuhvatili razvojni prioriteti koji su definisani Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, ekspozeom premijera Tuzlanskog kantona i drugim relevantnim dokumentima.

Akcionim planom za realizaciju mjera i strateških projekata iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2024. godine obuhvaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 399.651.444 KM, od čega je 255.845.422 KM planirano budžetskih sredstava i 143.806.022 KM iz sredstava vanjskih izvora, koji primarno obuhvataju sredstva domaćih i međunarodnih donatora, ostala budžetska sredstva drugih nivoa vlasti te druge vanjske izvore. Za mjere i projekte planirane za realizaciju i doprinos ostvarenju strateškog cilja 1. je za period od 2021-2024. godine planirano je oko 158,7 mil KM. Za razvoj inkluzivnog i prosperitetnog društvenog sektora, u periodu od 2021.-2024. godine planirano je blizu 166 mil KM budžetskih i vanbudžetskih sredstava. Konačno, za resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj za naredni period planirano je ukupno blizu 75 mil KM.

Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH propisana je i obaveza izrade Akcionog plana koji se, na osnovu prethodno usvojenog strateškog dokumenta, priprema svake planske godine po principu 1+2, i razmatra se kao prilog Smjernica za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona. Izuzetno od tog pravila se u ovoj godini, zbog procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, pristupilo pripremi Akcionog plana koji obuhvata četverogodišnji period.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Zaključak kojim, na osnovu pokazatelja iz Informacije o broju učenika za upis u prvi razred medicinskih škola za školsku 2021./2022. godinu, zadužuje menadžment JU Srednja medicinska škola Tuzla i JU Mješovita srednja škola Kalesija da omoguće određenom broju učenika upis u prvi razred medicinske škole i to na način da se u svako planirano odjeljenje upišu učenici do maksimalnog broja (učenici koji ispunjavaju uslove Konkursa) u skladu sa Pedagoškim standardima za srednje škole, a pri tome vodeći računa o učenicima koji će u narednoj školskoj godini ponavljati prvi razred, kako škola poslije popravnih ispita ne bi prekršila Pedagoške standarde za srednje škole u dijelu koji se odnosi na maksimalan broj učenika u odjeljenju.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 6.500,00 KM Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „Tarevci" za sufinansiranje organiziranja Međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva „Tarevci" 2021 s obzirom na progresivan razvoj ove manifestacije rezultata koje su ostvareni u realizaciji vizije i strategije razvoja Zadruge. Sajam ima trend daljeg razvoja kroz posticanje razvoja modernog poduzetništva u svim segmentima ruralnog stvaralaštva, razmjenu ideja i iskustava poduzetnika kroz razne edukativne programe i druženja, prezentaciju najnaprednijih proizvođača sa ciljem ohrabrivanja i stvaranja interesa kod drugih stanovnika, promociju najnovijih naučnih saznanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i razvoja seoskog turizma. Za sve ruralne proizvođače a posebno za one iz povratničkih zajednica održavanje, Međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva „Tarevci 2021" je značajan upravo iz razloga što je pandemija Corona virusa izazvala poremećaj u plasmanu domaćih poljoprivrednih proizvoda, smanjila njihovu tražnju na domaćem tržištu a ujedno otežala puteve i kanale za izvoz na strano tržište.

Međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva „Tarevci 2021" ove godine će trajati od 23- 25. jula.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke. Razlozi za donošenje Pravilnika su potreba unutrašnje reorganizacije i preraspodjele poslova, zatim potreba izmjene naziva pojedinih radnih mjesta i izmjene opisa poslova pojedinih radnih mjesta u cilju racionalnijeg i kvalitetnijeg iskorištavanja postojećih ljudskih resursa i kvalitetnijeg obavljanja poslova.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 3000,00 KM Udruženju žena "Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini" na ime refundacije troškova za organizovanje i realizovanje manifestacije ,,Sajam organskih proizvodaca Eko-Etno 2021", koji se održao u junu 2021. godine u Gradačcu.

Odobrena su i sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije na ime refundacije troškova za organizovanje i realizovanje manifestacije Treći međunarodni „Festival savremene žene", koji se održao u junu u Tuzli.

Vlada je donijela Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora, u postupku po samoinicijativnoj ponudi za korištenje vode iz bunara za potrebe „TBG BH" d.o.o. Kakanj, Poslovna jedinica Lukavac.

Vlada TK prihvatila je Mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave TK na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i uputila dokument Skupštini Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za prijem jednog državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme za poziciju stručni savjetnik za budžet i finansije.

Na današnjoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona razmatrana su i kadrovska pitanja.