Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 24. redovna sjednica Vlade TK

22.06.2021

Vakcinacija protiv COVID-19 vrši se prema Planu vakcinacije sačinjenom od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona koji je usklađen sa Planom vakcinacije Federacije Bosne i Hercegovine, te usvojen od strane Vlade FBiH. Vakcinacija je započela 11. marta 2021. godine i do 13. juna u TK je stiglo ukupno 41.460 doza vakcina, od toga 12.780 doza AstraZeneca vakcine, 18.990 doza Pfizer vakcina, 3.588 doza kineske vakcine, Coronavac - proizvođača Sinovac te 6.102 doze kineske vakcine Sinofarm. Sve vakcine koje su pristizale korištene su za vakcinaciju i revakcinaciju.

U maju je PCR-metodom obrađen 7.701 uzorak, od čega je kod 685 uzoraka potvrđen novi SARS-CoV-2 virus. U junu je PCR metodom obrađeno 3.947 uzoraka, od čega je kod njih 138 potvrđen novi SARS-CoV-2 virus. Najveći broj testiranih registrovan je u prvoj sedmici maja, kada je zabilježen i najveći broj potvrđenih slučajeva (368/823) što čini 44,71 % u odnosu na ukupan broj potvrđenih u ovom periodu. Najmanji broj testiranih, a samim tim i registrovanih slučajeva, bilježi se posljednjoj analiziranoj sedmici juna (11/823) što čini 1,33% od ukupnog broja potvrđenih u navedenom periodu.

Iako je broj potvrđenih slučajeva u padu, zdravstvene ustanove primarnog, kao i one sekundarnog nivoa i dalje vrše testiranja svih sumnjivih slučajeva. Uporedo sa padom broja zaraženih, smanjen je i priliv pacijenata u COVID bolnicama UKC Tuzla. Najveći broj hospitaliziranih zabilježen je u prvoj sedmici maja (79), dok je najmanji broj hospitaliziranih zabilježen u posljednjoj analiziranoj sedmici juna (3). Od ukupnog broja hospitaliziranih (206) u analiziranom periodu, njih 19 (9,22%) zahtijevalo je invazivnu mehaničku ventilaciju, od čega je 17 pacijenata preminulo (89,47%). Najviša zabilježena stopa mortaliteta od COVID-19 za područje TK u analiziranom periodu, zabilježena je u prvoj sedmici maja 8,98/100.000 stanovnika. Najniža je zabilježena u posljednjoj analiziranoj sedmici juna kada je iznosila 0,44/100.000 stanovnika.


Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.07. do 30.09.2021. godine. Ukupno procijenjeni prihodi i primici u dijelu budžetskih sredstava u periodu od 01.07.-30.09.2021. godine iznose 84.268.400 KM. Odbor za likvidnost utvrdio je da ukupni rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava, u skladu sa usvojenim Budžetom za 2021. godinu po podnesenim zahtjevima budžetskih korisnika, a za period od 01.07. - 30.09.2021. godine iznose 95.431.775 KM. Odbor za likvidnost, na osnovu podataka o procijenjenim prihodima i primicima, kao i rashodima i izdacima po podnesenim zahtjevima budžetskih korisnika, predviđa nastanak ukupnog finansijskog rezultata – deficita Budžeta TK za period 01.07.-30.09.2021. u iznosu od 11.163.375 KM. Kao preporuku za pokriće predviđenog deficita Odbor za likvidnost predložio je korektivnu mjeru ograničavanja rashoda i izdataka iz budžetskih sredstava u operativnom planu budžeta za ovaj period, do nivoa procijenjenih prihoda i primitaka u iznosu od 84.268.400 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je amandmane na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Vlada je prihvatila Izjašnjenje na amandmane dostavljene na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i Izjašnjenje na amandmane na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 5.000 KM Rukometnom klubu "Konjuh" Živinice za sufinansiranje troškova odlaska mlađih kadeta na međunarodni turnir "Ljetni kup Novog Beograda", koji će se održati u priodu od 26. – 29.06.2021.godine i to za troškove smještaja sa ishranom i prevoz.

Vlada je donijela odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i visine naknade za ishranu u toku rada zaposlenih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za juni 2021. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je rješenja o imenovanju drugostepenih komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2021/22. godini.

Vlada je također imenovala komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2021/22. godini.

Vlada TK donijela je rješenja o privremenom imenovanju upravnih odbora Kantonalne agencije za privatizaciju TK i JU Odgojni centar TK.


Vlada je donijela Odluku kojom utvrđuje prijedlog kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost ''Spreča'' d.d. Tuzla u ime državnog kapitala, na period do kraja mandata Privremenom Nadzornom odboru koji je imenovan na Skupštini dioničara JP ''Spreča',' održanoj 17.06.2021. godine.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju Školskog odbora JU OŠ „Doborovci" Doborovci, Gračanica i imenovanju Školskog odbora JU OŠ „Đurđevik" Đurđevik, Živinice.