Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 22. redovna sjednica Vlade TK

15.06.2021

22 sjed vtk 15. juniSavjet, koji imenuje Vlada, čine predstavnik Ministarstva i pet predstavnika visokoškolskih ustanova sa sjedištem u Kantonu, od čega minimalno tri predstavnika javne visokoškolske ustanove te jedan predstavnik privrede. Također je predviđeno da visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona može organizovati studij na području TK uz prethodnu saglasnost Skupštine Kantona, koja utvrđuje da li postoji društvena opravdanost za organizaciju takvog studija. Pod društvenom opravdanošću podrazumijeva se nepostojanje sličnog studijskog programa na nekoj od visokoškolskih ustanova ili postojanje potrebe za određenim kadrovima na tržištu rada na području Kantona. Osnivač javne visokoškolske ustanove u cjelosti preuzima finansiranje plata, naknade plata i drugih naknada zaposlenicima u javnoj visokoškolskoj ustanovi. Izmjenama je predviđena i nova norma a to je da Javna ustanova Univerzitet u Tuzli postaje visokoškolska ustanova od posebnog značaja za Kanton. Ovim izmjenama i dopunama, između ostalog uređuje se segment koji se tiče roka za podnošenje zahtjeva za akreditaciju novoosnovane visokoškolske ustanove koja ima licencu, odnosno dozvolu za rad. Minimalan rok u kojem je licencirana visokoškolska ustanova ovlaštena i dužna podnijeti takav zahtjev je tri, a maksimalan pet godina po dobijanju licence. Ova oblast prethodno nije bila definisana. Također, propisuje se da se visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju oduzima dozvola za rad (licenca), uz naglasak da je ta ustanova upisanim studentima obavezna omogućiti završetak studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi i na odgovarajućem studijskom programu. Ovim se pruža pravna i socijalna sigurnost studentima koji su svoj studij započeli na visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju. Takođe, izmjenama i dopunama Zakona se stvara i pravni osnov za uspostavljanje Kantonalnog savjeta za visoko obrazovanje, čiji je zadatak razvoj i unaprjeđenje visokog obrazovanja na području Kantona. Ono što je također novina je da se regulišu mnogobrojni problemi studentske populacije, pa tako studenti koji studij nisu okončali do kraja akademske 2019/2020. godine imaju mogućnost to učiniti do 2024/2025. godine.

650.000 KM pomoći za hotelijerstvo i ugostiteljstvo
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o odobravanju sredstava pomoći privrednim subjektima u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva sa Konačnom listom fizičkih i pravnih lica kojima je odobrena refundacija sredstava. Riječ je o sredstvima u ukupnom iznosu od 653.524 KM na ime refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika za januar 2021. godine, privrednim subjektima u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva sa područja Tuzlanskog kantona, koja se nakon okončanog postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima nalaze na konačnoj listi fizičkih i pravnih lica kojima je odobrena refundacija sredstava. Na poziv se javilo 396 aplikanata od čega su 23 pravna lica bez poslovnih jedinica i 56 sa 106 poslovnih jedinica, te 275 fizičkih lica. Sredstva će biti korištena za refundaciju poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposelnika u djelatnostima hotelijerstva i ugostiteljstva, prema određenim šiframa djelatnosti, a u cilju pomoći preivrednim subjektima u saniranju ekonomskih šteta izazvanih epidemijom COVID-19. Obuhvaćeno je 2096 radnika.

Arhivska djelatnost u skladu sa međunarodnim standardima
Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti. Riječ je o popunjavanju pravnih i stručnih praznina u arhivskoj djelatnosti u Tuzlanskom kantonu te usklađivanju sa međunarodnim arhivističkim standardima i praksama, posebno kada je riječ o sveprisutnijoj problematici uspostavljanja sistema zaštite, upravljanja i korištenja elektronskih zapisa na novim nosiocima informacija. Također je neophodno da se zakonski izvrši cjelovito tretiranje pitanja oblika i sadržaja pečata JU Arhiv Tuzlanskog kantona, matične ustanove u arhivskoj djelatnosti čiji je osnivač Tuzlanski kantona.

Sprječavanje širenja zaraznih oboljenja kod životinja
S obzirom na potrebu za poboljšanjem zdravlja životinja na području Tuzlanskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2021. godinu a Vlada TK danas dala saglasnost na ovaj dokument. Programom se određuju mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitnih oboljenja kod životinja na području Kantona i način finansiranja u 2021. godini. Sredstva za realizaciju Programa utrošit će se za podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjivanje krava, vakcinaciju protiv svinjske kuge, naknadu za eutanazirane životinje, troškove provodenja mjera zdravstvene zaštite životinja po naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, troškove provođenja mjera vještačkog ispitivanja na brucelozu i tuberkulozu muških životinja starijih od 12 mjeseci i mjera veterinarskog javnog zdravstva, troškove eutanazije i rezerve u 2021. godini.

Ostale odluke
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluke o izmjeni Statuta i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada TK odobrila je sredstva u iznosu od 5.000 KM Rukometnom klubu „Sloboda-Solana" Tuzla za refundaciju dijela troškova nastalih u vezi sa organizacijom manifestacije „Final four KUP-a Bosne i Hercegovine za rukometaše" koji je odigran u periodu od 29. do 30.05.2021. godine u Tuzli.

Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 600 KM Centru kreativnih aktivnosti za refundaciju troškova organizacije manifestacije Izbor najbolje sportske fotografije Bosne i Hercegovine „Tomislav Trojak".

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 1.500 KM „RADIO-KAMELEON" d.o.o. za radio difuznu i izdavačku djelatnost Tuzla za refundaciju troškova organizacije manifestacije „totalno pozitivna ličnost godine 2020".

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 15.06.2021. godine donijela je Zaključak da nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra" Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2021/22. godini, obzirom da isti smatra nerealnim. Vlada je od Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra" Tuzla zatražila da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bih prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%.

Vlada Tuzlanskog kantona zaključila je da nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla o utvrđivanju konačnog broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla u akademskoj 2021/22. godini, obzirom da isti smatra nerealnim. Od Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla zatraženo je da se utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bih prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%.

Vlada Tuzlanskog kantona zaključila je da nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Evropskog univerziteta Kallos Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2021/22. godini, obzirom da isti smatra nerealnim. Zaključkom je od Senata Evropskog univerziteta Kallos Tuzla zatraženo da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bih prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%.

Također je zaključeno da Vlada Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti dati prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija prvog ciklusa na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini, obzirom da isti smatra nerealnim. Vlada TK traži od Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini, čiji broj ne bih prelazio broj studenata upisan u akademskoj 2020/21. godini, uvećan do maksimalno 25%.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice " Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" u iznosu od 11.000,00 KM Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Vlada je na današnjoj sjednici odbila da prihvati izvještaje o radu sa finansijskim izvještajima Kantonalne agencije za privatizaciju, Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla za 2020. godinu i Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica za period 01.01. – 31.12.2020. godine.

Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem dva namještenika, višeg referenta za operativno-tehničke poslove - daktilografa i višeg referenta za sudska izvršenja u radni odnos na neodređeno vrijeme, kao i Općinskom sudu u Živinicama za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za administrativno-organizacijske i opće poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za prijem namještenika, višeg referenta – vozača motornog vozila na neodređeno vrijeme.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o prodaji putničkog motornog vozila "Seat Toledo" u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je donijela Odluku kojom se određuju punomoćnici državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o.

Vlada je također donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla za razrješenje direktora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla, shodno Odluci Nadzornog odbora Javnog preduzeća.

Također su donesena rješenja o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona i imenovanju vršioca dužnosti novog direktora KUCZ TK.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i imenovanju vršioca dužnosti direktora Uprave.

Vlada TK također je imenovala niz školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona kao i o privremenom imenovanju novog UO Zavoda.