Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Odluka o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije“ Podrška povratku prognanih lica“

21.09.2023

 

Tuzla, 12. 09. 2023. godinaNa osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćen tekst (“Sl.novine TK”, broj: 10/18),  člana 19. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH  (“Sl.novine TK”, broj: 2/06 i 15/11), tačke 2., stav 1. alineje 2.  Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu  ''Podrška povratku prognanih  lica'', broj 02/1-11-593/23 od 08. 02. 2023. godine, i člana 14. stav 2  Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka  za odabir korisnika donacije u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka, broj: 09/1-02-3559/23 od 17. 02. 2023. godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona,  d o n o s i:

O D L U K U

 o  izboru korisnika donacija grant  sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije

„Podrška povratku prognanih lica“

 

Po Javnom pozivu, br: 09/1-32-8392/23, od 07. 04. 2023. godine, za podnošenje prijava za odabir korisnika donacija grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica“ izabrani su sljedeći korisnici...

 

Odluka