Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
JU Direkcija regionalnih cesta

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

18.09.2023

Broj: 02-30-247-3/23

Datum: 18.09.2023. godine.

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), člana 4. stav (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („ Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 8. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj 01-04-1-408-6/21 od 21.12.2021. godine, te Odluke o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme broj 02-30-247/23 od 29.08.2023. godine i Saglasnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj 05/1-30-019993-23 od 06.09.2023.godine,  direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:

 

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I

Javni oglas se raspisuje za radno mjesto Saradnik za zaštitu cesta i upravno rješavanje, VSS-VII stepen, pravni fakultet, 240 ETCS- 1 (jedan) izvršilac.

 

II

Kratak opis poslova za radno mjesto “Saradnik za zaštitu cesta i upravno rješavanje”:

 

-          poduzima potrebne aktivnosti po pitanju bespravnih gradnji na cesti i cestovnom pojasu,

-          ažurira podatke za bazu podataka za ceste,

-          vodi upravni postupak iz nadležnosti javnih ovlaštenja u oblasti zaštite cesta (uvjeti za priključke i prilaze na javnu cestu, postavljanje kablova, vodova i instalacija u trupu ceste u cestovnom i zaštitnom pojasu)

-          priprema rješenja i saglasnosti iz nadležnosti javnih ovlaštenja u oblasti zaštite cesta (priključci i prilazi na javne ceste i dr.),

-          predlaže i preduzima mjere za sprječavanje vršenja bespravnih radnji na cestama i u cestovnom pojasu,

-          sarađuje sa drugim zaposlenicima i institucijama, organima i organizacijama u vezi zaštite cesta,

-          pokreće odštetne zahtjeve prema osiguravajućim društvima i počiniocima šteta na cesti,

-          priprema, ažurira i vodi bazu podataka u vezi sa izdanim rješenjima i saglasnostima,

-          prikuplja podatke o šteti na cesti i opremi ceste i objektima, te preduzima mjere za nadoknadu štete i otklanjanje nedostataka,

-          učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije i radu komisije za javne nabavke,

-          upravlja motornim vozilom prilikom obavljanje službenih zadataka,

-          odgovara za zakonitost i stručnost rada u oblasti za koju je zadužen.

 

III

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas potrebno je da ispunjavaju opće i posebne uslove i to:

Opći uslovi za prijem u radni odnos:

a)      da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je kandidat stariji od 18 godina,

c)      da je psihofizički i zdravstveno sposoban.

Posebni uslovi:

Stručna sprema: VSS-VII stepen, završen pravni fakultet, 240 ETCS,

Radno iskustvo: najmanje dvije (2) godine radnog staža u struci,

Položen ispit općeg znanja,

Poznavanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije.

 

IV

Kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, koji mogu preuzeti na web stranici Direkcije (judctk.ba-dokumenti-propisi-ostalo).

Uz prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

-          Uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca (rok se računa od dana izdavanja uvjerenja od nadležnog organa do dana predaje prijave na javni oglas),

-          Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu stručne spreme (Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, a u skladu sa važećim zakonskim propisima. Iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala ni za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz diplomu dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca. Kandidat koji je fakultet završio izvan Bosne i Hercegovine, odnosno koji je diplomu stekao u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi je dostaviti ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome, u skladu sa važećim zakonskim propisima. )

-          Potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci koje je stečeno nakon sticanja traženog stepena stručne spreme (kao dokaz o radnom iskustvu u struci prihvatit će se isključivo jedan od sljedećih dokumenata: potvrda ili uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti precizna i detaljna, odnosno koja sadrži podatke na kojim je poslovima kandidat radio – naziv radnog mjesta, sa kojom stručnom spremom su obavljani poslovi, koliko dugo je obavljao navedene poslove, naveden jasno precizan period radnog angažovanja na tim poslovima ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne poreske uprave, odnosno nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz obavezno dostavljanje potvrde u kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži određena stručna sprema i koliko dugo, odnosno da posjeduje traženo radno iskustvo.),

-          Dokaz o položenom ispitu općeg znanja,

-          Dokaz o poznavanju rada na računaru (kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat dostavlja uvjerenje – potvrdu ili certifikat škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom rada na računaru),

-          Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

Uz prijavu na javni oglas, kandidat može pružiti i dokaze za vrednovanje po kriteriju: ''Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica''. Da bi kandidat bio bodovan, i po tom osnovu, dužan je dostaviti dokaz o ispunjavanju tih uslova, odnosno potvrdu nadležnog organa o priznatom statusu branioca i članova njihovih porodica (popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica nalazi se na web stranici Direkcije- judctk.ba -propisi-ostalo) i uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje (koje nije starije od 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog oglasa) kojim se dokazuje da se nalazi na evidenciji kao nezaposlena osoba.

Traženi dokazi iz javnog oglasa moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

V

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

-          JAVNA USTANOVA DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA na adresu Albina Herljevića broj 43, 75000 Tuzla, sa naznakom ''Prijava na javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme - NE OTVARATI“

Rok za podnošenje prijava na javni oglas  je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu ''Oslobođenje'', na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, web stranici Direkcije regionalnih cesta TK i dostavljen Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

VI

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija će odbaciti zaključkom uz navođenje razloga zašto pristigla prijava nije ispravna i uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju u roku od tri dana od dana prijema zaključka.

Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene imaju pravo učešća u procesu izbora kandidata. Izbor kandidata vrši se na osnovu rang liste koja sadrži bodove kandidata ostvarene na prethodnoj provjeri radnih sposobnosti (pismeni i usmeni ispit) i bodove po kriteriju ''pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica'' u koliko ih ostvaruju.

Izabrani kandidat će biti u obavezi da najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti odluke       o izboru, dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz psihofizičke i zdravstvene sposobnosti.

Sa izabranim kandidatom  po ovom javnom oglasu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

                                                                                            DIREKTOR:

                                                                              _________________________

                                                                                 Zijad Omerčić, dipl. pravnik