Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
JU Veterinarski zavod

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

13.09.2023

Broj: 01-312-3/23

Datum: 13.09.2023. godine.

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18 I 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 6. Pravilnika o radu Javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona broj 02-288-5/22 od od 21.07.2022. godine, te Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01-312/23 od 05.09.2023. godine i Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona broj 04/2-18-30-20783/23 od 07.09.2023. godine, direktor JU Veterinarski zavod TK Tuzla, objavljuje:

 

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I

Javni oglas se raspisuje za radno mjesto:

  1. Radnik na poslovima čišćenja…………………....1 izvršilac

     

II

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas potrebno je da ispunjavaju opće i posebne uslove i to:

Opći uslovi za prijem u radni odnos: da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, da je kandidat stariji od 18 godina i da je psihofizički i zdravstveno sposoban.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme i najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima čišćenja.

 

III

Kratak opis poslova za radno mjesto “Radnik na poslovima čišćenja ”:

 

-          Prikupljanje i odlaganje otpada;

-          Održavanje prijenosnih frižidera;

-          Čišćenje laboratorijskih frižidera, hladnih komora i laboratorijske opreme;

-          Čišćenje sanitarija, zidova, podnih površina, vrata i prozora;

-          Čišćenje poslovnog prostora i dvorišta;

-          Obavljanje dostavljačkih poslova;

-          Obavljanje poslova higijeničara na laboratorijskom posuđu po potrebi;

-          Učešće u implementaciji sistema upravljanja prema zahtjevima važećeg standarda  BAS EN ISO/IEC 17025, te u postupcima održavanja i kontinuiranog poboljšavanja upravljanja;

-          Obavljanje i drugih poslova po nalogu voditelja laboratorija u sklopu Odjela I i II, voditelja Odjela I i II i direktora Zavoda.

 

IV

Kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, koji mogu preuzeti na web stranici JU Veterinarski zavod TK Tuzla.

Uz prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

-          Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseca (rok se računa od dana izdavanja uvjerenja od nadležnog organa do dana predaje prijave na javni oglas),

-          Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu stručne spreme,

-          Svjedodžba o završenom III i IV razredu srednje škole,

-          Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu (kao dokaz o radnom iskustvu prihvatit će se isključivo jedan od sljedećih dokumenata: potvrda ili uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti precizna i detaljna, odnosno koja sadrži podatke na kojim je poslovima kandidat radio – naziv radnog mjesta, sa kojom stručnom spremom su obavljani poslovi, koliko dugo je obavljao navedene poslove, naveden jasno precizan period radnog angažovanja na tim poslovima ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne poreske uprave, odnosno nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz obavezno dostavljanje potvrde u kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži određena stručna sprema i koliko dugo, odnosno da posjeduje traženo radno iskustvo.),

 

Traženi dokazi iz javnog oglasa moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Uz prijavu na javni oglas, kandidat može pružiti i dokaze za vrednovanje po kriteriju: ''Pripadnost braniocima i članovima njihovih porodica''. Da bi kandidat bio bodovan, i po tom osnovu, dužan je dostaviti dokaz o ispunjavanju tih uslova, odnosno potvrdu nadležnog organa o priznatom statusu branioca i članova njihovih porodica (popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica nalazi se na web stranici JU Veterinarski zavod TK Tuzla) i uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje (koje nije starije od 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog oglasa) kojim se dokazuje da se nalazi na evidenciji kao nezaposlena osoba (original ili ovjerena fotokopija).

V

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

-          JAVNA USTANOVA VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA TUZLA na adresu 2. Tuzlanske brigade broj 28, 75000 Tuzla, sa naznakom ''Prijava na javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto radnik na poslovima čišćenja - NE OTVARATI“

 

Rok za podnošenje prijava na javni oglas  je 8  (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu ''Avaz'', na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, web stranici JU Veterinarski zavod TK Tuzla i dostavljen Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

VI

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave uz navođenje razloga zašto pristigla prijava nije ispravna.

Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene imaju pravo učešća u procesu izbora kandidata. Izbor kandidata vrši se na osnovu rang liste koja sadrži bodove kandidata ostvarene na prethodnoj provjeri radnih sposobnosti (pismeni i usmeni ispit).

Prilikom zapošljavanja prednost imaju kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet pri zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje- original ili ovjerena kopija) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Izabrani kandidat će biti u obavezi da najkasnije u roku od 5 dana od dana konačnosti odluke  o izboru, dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz psihofizičke i zdravstvene sposobnosti.

Sa izabranim kandidatom  po ovom javnom oglasu zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

                                                                                                                                         

  DIREKTOR:

Mr. Prim.mikrobiologije Sajma Huremović

       Specijalista veterinarske medicine