Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
JP RTV TK

Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o.

19.09.2023

Javno preduzeće radio -televizija
 TUZLANSKOG KANTONA

-Skupština-

Broj: 2259/23

Tuzla, 22/08/2023. godine

U skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 7. i 25. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članom 23. Statuta Javnog preduzeća Radio-televizije Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 12/17 i 3/20), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – Prečišćeni tekst (“Službene novine TK” broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanju u regulirane organe (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i Odluke Skupština JP RTV TK d.o.o. Tuzla broj: 2258/23 od 22.08.2023. godine, Skupština JP RTV TK d.o.o. Tuzla:

 

PONIŠTAVA

JAVNI KONKURS

 

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o. broj: 1146-2/23 od 12.04.2023. godine raspisan u dnevnim novinama Oslobođenje (dana, 11.05.2023. godine), Službenim novinama FBiH (broj: 33/23 od 05.05.2023. godine)  i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona dana, 11/05/2023. godine), te raspisuje ponovni

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o.

 

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., na mandatni period od četiri godine, u sastavu kako slijedi: 

 

1.    Predsjednik i član Odbora za reviziju ekonomske struke - 2 člana 

2.    Član Odbora za reviziju pravne struke - 1 član

 

I. Opis pozicije: 

Odbor za reviziju ima obaveze i odgovornosti predviđene članom 84. Statuta JP RTV TK.

 

II. Opšti uslovi za imenovanje: 

Kandidat za imenovanje mora ispunjavati slijedeće opšte uslove: 

a) da je državljanin BiH,

b) da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina

c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,

d) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,

e) da nije osuđivan za krivično djelo,

f) da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera vršenja dužnosti člana Odbora za reviziju u roku od pet godina računajući od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,         

g) da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

h) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Službeni novine  F BiH", broj 70/08). 

 

III - 1 Pored navedenih opštih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove i kriterije:

a) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustvu na poslovima u struci, odnosno poslovima računovodstveno-finansijske prirode,

b) da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,

c) da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jest kandidat je dužan dostaviti ovjerenu izjavu da će po okončanju imenovanja odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,

d) da nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor ili član uprave bilo kog dioničkog društva kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kog društva sa ograničenom odgovornošću,

e) da nije zaposlen, niti da ima direktan ili indirektan finansijski interes u JP RTV TK d.o.o. Tuzla,

f) da nije član Uprave ili Nadzornog odbora u JP RTV TK d.o.o. Tuzla

 

III – 2 Pored navedenih opštih i posebnih uslova, kandidat koji se prijavljuje na poziciju broj 1. mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove i kriterije:

a) VSS-VII stepen školske spreme ekonomskog smjera (240 ETCS) 

b) Kandidat za predsjednika Odbora za reviziju mora da ima zvanje ovlaštenog revizora

 

III - 3 Pored navedenih opštih uslova, kandidat koji se prijavljuje na poziciju broj 2. mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove i kriterije:

a) VSS-VII stepen školske spreme pravnog smjera (240 ETCS)

 

IV - 1 Potrebni dokazi za opšte uslove: 

Kandidat koji se prijavljuje, kao dokaz ispunjavanja opštih uslova, mora dostaviti slijedeće dokumente: 

a) Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte,

b) Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte, 

c) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat,

d) Uvjerenje nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije (za kandidate koji su bili zaposleni ili su još uvijek zaposleni u organima državne uprave, a za one koji ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),  

e) Izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo,

f) Izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera vršenja dužnosti člana Odbora za reviziju u roku od pet godina računajući od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,         

g) Izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

h) Izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Službeni novine  F BiH", broj 70/08).

 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova ne mogu biti stariji od šest mjeseci. 

 

IV - 2 Potrebni dokazi za posebne uslove: 

Kandidat koji se prijavljuje, kao dokaz ispunjavanja posebnih uslova, mora dostaviti slijedeće dokumente: 

a) Ovjerena kopija univerzitetske diplome

b) Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu original ili ovjerena kopija -  datum ovjere ne stariji od 90 dana 

c) Izjava da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke - potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa, datum ovjere ne stariji od 6 mjeseci,

d) Izjava da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jest kandidat je dužan dostaviti ovjerenu izjavu da će po okončanju imenovanja odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja - potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa, datum ovjere ne stariji od 6 mjeseci,

e) Izjava da nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor ili član uprave bilo kog dioničkog društva kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kog društva sa ograničenom odgovornošću - potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa, datum ovjere ne stariji od 6 mjeseci,

f) Izjava da nije zaposlen, niti da ima direktan ili indirektan finansijski interes u JP RTV TK d.o.o. Tuzla

- potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa, datum ovjere ne stariji od 6 mjeseci,

g) Izjava da nije član Uprave ili Nadzornog odbora u JP RTV TK d.o.o. Tuzla - potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa, datum ovjere ne stariji od 6 mjeseci,

h) Certifikat ovlaštenog revizora, original ili ovjerena kopija, dostavljaju kandidati za poziciju predsjednika Odbora za reviziju.

 

 

            Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu (u kojoj su obavezni naznačiti za koju poziciju se prijavljuju), koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom, izuzev dokaza o zdravstvenoj sposobnosti,  u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

            Javni konkurs će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" u jednim dnevnim novinama i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

            Svi kandidati koji budu stavljeni na listu uspješnih kandidata bit će pozvani na razgovor.

            Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja i neće biti naknadno obavješteni.

            Prije razgovora kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.

            Izabrani kandidati dužni su prije konačnog imenovanja dostaviti Ljekarsko uvjerenje koje ne smije biti starije od 6 mjeseci, a kojim dokazuju da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se imenuju.

            Prijave na konkurs sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: JP RTV TK d.o.o. Tuzla, Ulica Mije Keroševića br. 20 uz naznaku:

 

"PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU U JP RTV TK D.O.O.”

 

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.