Saziv 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A
51. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 07.03.2023. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju saradnje na pripremi aplikacije za prekogranični projekat u svrhu učestvovanja na Prvom pozivu u okviru EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021 - 2027;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Protokola o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Programa Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini (SDG2BiH);
Obrađivač: Ministarstvo privrede


3. a) Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine;

b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


4. Razmatranje Godišnjeg plana rada Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za period 2023. godine;
Obrađivač: Pedagoški zavod TK


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava subvencije za djecu, učenike i studente za 2023. godinu;
b) Razmatranje Informacije po Zaključku Skupštine TK broj: 01-02-585-6/22 od 31.10.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


9. Razmatranje Izvještaja Radne grupe za analizu Odluke o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora s prijedlozima;
Obrađivač: Radna grupa


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Muzej istočne Bosne Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


11. Razmatranje Informacije u vezi Protokola o izmirenju obaveza sa Rudnikom uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika (5 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ured za
borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, Ured Vlade

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv