Vijesti iz Vlade

Uprave

Samostalne upravne organizacije su:

 • Kantonalna uprava civilne zaštite
 • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
 • Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći
 • Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

Kantonalna uprava civilne zaštite vrši stručne i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva u nadležnosti Kantona, kao samostalna kantonalna uprava.

Kantonalna uprava civilne zaštite obavlja sljedeće poslove:

 • organizuje, priprema i prati funkcionisanje zaštite i spašavanja na području Kantona;
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizovanju i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona;
 • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje Kantona i u okviru nje procjenu ugroženosti od požara od značaja za Kanton;
 • priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Kantona, a u okviru toga i pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva od značaja za Kanton;
 • predlaže plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća Kantona i plan zaštite od požara Kantona, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima;
 • prati stanje priprema zaštite i spašavanja i predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanja civilne zaštite Kantona i općina;
 • ostvaruje saradnju sa općinskim službama civilne zaštite na području Kantona u pitanjima od značaja za Kanton i tim službama pruža stručnu i drugu pomoć u oblasti zaštite od požara i organizovanja profesionalnih vatrogasnih jedinica općine;
 • organizuje, priprema i provodi sve poslove koji se odnose na osnivanje zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice Kantona i poduzima mjere na njenoj popuni ljudstvom i planiranju i nabavci vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava neophodnih za rad i funkcionisanje te jedinice;
 • poduzima i predlaže mjere u oblasti organizovanja i provođenja stručne obuke i osposobljavanja pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica za potrebe vatrogastva;
 • organizuje i prati realizovanje obuke nosilaca civilne zaštite;
 • predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica iz područja zaštite i spašavanja;
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Kantona na njihovom osposobljavanju za vršenje poslova iz njihove nadležnosti od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo i ostvaruje posebnu saradnju sa pravnim licima koja su formirala vatrogasne jedinice radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa za vatrogastvo;
 • organizuje kantonalni operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;
 • vrši koordinaciju poslova u oblasti deminiranja i uklanjanja NUS-a;
 • predlaže i poduzima mjere za popunu ljudstvom štabova, jedinica civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima;
 • priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja koji su u nadležnosti Kantona;
 • organizuje i provodi obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite općina u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti;
 • vrši inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite i spašavanja i u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, u skladu sa zakonima;
 • ostvaruje odgovarajuću saradnju sa Federalnom upravom civilne zaštite, kao i sa kantonalnim upravama civilne zaštite susjednih kantona o pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo i zaštitu i spašavanje;
 • vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove vezano za zaštitu i spašavanje i zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vrši upravne i stručne poslove inspekcijskog nadzora u cilju osiguranja izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz svoje nadležnosti kao samostalna kantonalna uprava.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove:

 • obavlja inspekcijske poslove iz nadležnosti kantona, izuzev onih koje su ovim zakonom stavljene u nadležnost pojedinih ministarstava;
 • preduzima upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora;
 • donosi programe i planove obavljanja inspekcijskog nadzora za kantonalne inspekcije u svom sastavu;
 • vodi evidenciju o obavljanju inspekcijskog nadzora iz nadležnosti kantonalne inspekcije u svom sastavu;
 • vodi evidenciju o kantonalnim inpektorima;
 • vodi evidenciju o službenim iskaznicama kantonalnih inpektora;
 • podnosi izvještaj o svom radu Vladi Kantona;
 • obavlja i druge upravne i stručne poslove u skladu za zakonom i drugim propisima.

 

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

 • utvrđivanje prijedloga koncepcija odgojno-obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa, opreme, nastavnih sredstava i učila za ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i domove učenika;
 • stručno-pedagoški nadzor nad organizacijom rada odgojno-obrazovnih ustanova;
 • uži stručni nadzor nad radom odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika kao i nadzor nad izvođenjem praktične nastave učenika u pravnim licima i kod lica koja samostalno svojim radom obavljaju djelatnost;
 • praćenje, analiziranje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja;
 • organizovanje i izvođenje stručnog usavršavanja odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama koji neposredno ili posredno učestvuju u odgojno-obrazovnom procesu;
 • poboljšanje nastavne prakse i uvođenje inovacija u nastavni proces;
 • inoviranje, praćenje i vrednovanje provođenja programa obrazovanja i obuke odraslih;
 • davanje stručnih mišljenja o projektima i programima iz oblasti obrazovanja;
 • izradu prijedloga kataloga stručnog usavršavanja zaposlenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama;
 • organizovanje jedinstvenog odgojno-obrazovnog informacionog sistema za
  područje Kantona;
 • stvaranje baze podataka u cilju evaluacije obrazovnih procesa i izrade izvještaja;
 • ostvarivanje potpune i samostalne saradnje sa organima uprave, zavodima, agencijama, visokoobrazovnim ustanovama i institutima, te drugim vladinim i nevladinim organizacijama i po potrebi učestvovanje ili formiranje međuresornih i interdisciplinarnih tijela, komisija i radnih grupa;
 • obezbjeđivanje ljudskih i infrastrukturnih uslova za uključivanje u stalnu mrežu međunarodnih obrazovnih istraživanja i učestvovanje u međunarodnim istraživanjima (OECD, IEA studija, Vijeće Europe, itd.), usmjeravanje istraživanja na područjima koja su strateški važni za Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu;
 • izdavačku djelatnost u okviru svoje nadležnosti;
 • rad na razvojnim istraživanjima u oblasti odgoja i obrazovanja;
 • vršenje drugih poslova, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv