Vijesti iz Vlade

ODRŽANA 68. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Zbog interesa svih građana našeg kantona, te deblokade kantonalnih institucija, Vlada Kantona je uvažila zahtjeve nove skupštinske većine i ugradila ih u novi Prijedlog Budžeta za 2013. godinu. Budžet je umanjen za iznos sredstava planiran za razvojne projekte, izuzev obaveze servisiranja određenih već preuzetih obaveza u vezi sa vodosnabdijevanjem Općine Čelić. Prema novom Prijedlogu prihodi i primici, te rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 323.648.568,98 KM.

08042013 SVTK
Vlada je također danas utvrdila i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Oba prijedloga upućeni su Skupštini Tuzlanskog kantona na donošenje uz očekivanje da će Skupština već u narednih nekoliki dana zakazati hitnu sjednicu.

USVOJEN GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2012. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila danas godišnji obračun za 2012. godinu. Ovim je usvojen konsolidovani godišnji Finansijski izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona. Ukupni prihodi i primici u protekloj godini iznose 298.296.356,00 KM, a rashodi i izdaci su 309.645.286,00 KM. Iz navedenog je vidljivo da je tokom 2012. godine ostvaren budžetski deficit u iznosu od 11.348.930,00 KM.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2012. godinu. U predškolskom odgoju i obrazovanju tokom 2012.godine se u saradnji sa općinama radilo na stvaranju uvjeta za implementaciju Obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanje pred polazak u osnovnu školu. Osnovne aktivnosti u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja odnose se na transformaciju osmogodišnjeg u devetogodišnje osnovno obrazovanje, a radilo se i na poboljšanju kvaliteta Nastavnih planova i programa, preko evaluacije po trijadama, jačanja kapaciteta škola po pitanju inkluzije i dodatne edukacije nastavnika. U cilju unapređenja učeničkog standarda obezbjeđeno je sufinansiranje prijevoza učenika, koji od kuće do škole putuju preko četiri kilometra, a za učenike Rome preko dva kilometra. Preko dodatne edukacije nastavnika radilo se i na poboljšanju kvaliteta u srednjem obrazovanju. Implementacijom EU VET 3 programa nastavljena je reforma srednjeg stručnog obrazovanja, kao i stvaranje boljih uvjeta za realizaciju praktične nastave u školama i praktične nastave u preduzećima. Cilj ovih aktivnosti je prilagođavanje srednjeg stručnog obrazovanja uslovima tržišta rada. Posebna pažnja je posvećena implementaciji Akcionog plana obrazovnih potreba Roma i drugih nacionalnih manjina.
Za 169 aplikacija u oblasti nauke dodijeljene su ukupno 104.834,20 KM. Studentski kredit dobilo je 115 studenata dodiplomskog studija koji su ostvarili natprosječan uspjeh. Za ove namjene dodijeljeno je ukupno 138.000,00 KM. Studentski kredit u ukupnom iznosu 310.800,00 KM na temelju materijalnog položaja i socijalnog statusa dobilo je 259 studenata dodiplomskog studija. Kada je u pitanju oblasti kulture i sporta, kompletirani su narativni i finansijski izvještaji o utrošku sredstava za izdavačke projekte, troškove manifestacija kulture od značaja za Kanton i za projekte sporta i fizičke kulture za 2011. godinu. Stalno je praćena aktivnost ustanova kulture, čiji je osnivač ili suosnivač Kanton, te pripremljena i provedena procedura raspisivanja javnih oglasa i pripreme prijedloga kandidata za članove novih upravnih odbora. U toku su pripremne za izradu Strategije razvoja sporta u TK. Organizovano je kantonalno prvenstvo za učenike osnovnih i srednjih škola u košarci, odbojci, atletici, stonom tenisu, krosu i malom nogomentu.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za 2012.godinu. Programom rada Vlade u 2012.godini u oblasti zdravstva planirano je da se osiguraju uslovi, da svi građani i osigurana lica na području Tuzlanskog kantona mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu i ostvariti najviši mogući nivo zdravlja kroz sistem zdravstvene zaštite, što je predstavljalo i najznačajniju aktivnost Ministarstva. Aktivnosti Ministarstva su usmjerene ka stvaranju uvjeta za pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, na reorganizaciji rada zdravstvenih ustanova, uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite. Kao prioritetan cilj u 2012. godini planirana je koordinacija aktivnosti na izradi i realizaciji programa restrukturiranja i finansijske samoodrživosti JZU UKC Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva su u saradnji sa Upravnim odborom i Direktorom JZU UKC Tuzla realizovali određene aktivnosti, što je prema podacima iz Izvještaja o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za 2012.godinu rezultiralo značajnim smanjenjem gubitka u 2012.godini u odnosu na ranije izvještajne periode. Planom i programom mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2012 i 2013. godinu, Ministarstvo zdravstva je utvrdilo posebne mjere za unapređenje određenih zdravstvenih djelatnosti koje se pružaju u JZU UKC Tuzla, te izvršilo prilagođavanje standarda i normativa zdravstvene zaštite, što je za rezultat imalo kvalitetniju zdravstvenu uslugu za pacijenta i finansijsku održivost ustanove. U cilju daljeg razvoja UKC-a data je podrška daljem razvoju transplant programa kao najsofisticiranijem programu u zdravstvu općenito. Ovim se UKC stavlja u vrh bosansko-hercegovačkog zdravstva, čime se stvaraju preduslovi za liderstvo i dobivanje statusa referalnog centra u BiH. Tokom 2012.godine pokrenute su inicijative i razgovori putem Federalnog ministarstva zdravstva za reorganizaciju i usklađivanje bolničkih zdravstvenih ustanova na području Federacije BiH/Tuzlanskog kantona, što podrazumijeva i preuzimanje osnivačkih prava u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, navodi se u Izvještaju.

OSTALE INFORMACIJE
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas tekst Memoranduma o razumijevanju između dioničkog društva Solarpark, član SolarWorld–Groupe iz SR Njemačke i Vlade Tuzlanskog kantona, a u vezi sa izgradnjom i postavljanjem solarnih panela za proizvodnju električne energije. Ova grupacija, koja raspolaže velikom iskustvom u oblasti korištenja solarne energije kao obnovljivog izvora za proizvodnju električne energije, će u ovom projektu uložiti svoje znanje i panele, a od Kantona se očekuje normativno pravna podrška, te obezbjeđenje nosive konstrukcije i potrebne infrastrukture, za čiju bi izradu bila zadužena preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona. Prema Memorandumu saradnja će u početnoj fazi, u narednih pet godina, biti usmjerena na izgradnju malih srednjih i velikih kapaciteta za proizvodnju solarne električne energije i to najmanje tri veća i 100 manjih (do 150 KW) postrojenja, kao i realizaciju projekata povećanja energetske efikasnosti postojećih objekata sa kojim upravlja Vlada i općine Tuzlanskog kantona. U daljoj fazi saradnje partneri izražavaju namjere da svoju zajedničku aktivnost usmjere na razvoj pogona na području Tuzlanskog kantona za proizvodnju raznih vrsta proizvoda solarne industrije, te zajednički nastup na tržištima trećih država (ex Jugoslavije i šire).

Vlada TK utvrdila tekst Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa UN i Vlade TK. Riječ je o okviru za saradnju koji je potrebno potpisati da bi se ušlo u druge projekte sa UNDP-om. Aktivnosti se temelje na tri prioriteta proistekla iz Strategije razvoja Bosne i Hercegovine, Okvirnog programa pomoći UN-a u BiH i potreba identifikovanih u istraživanju stanja u općinama u BiH, koje proveo UNDP. Poboljšanje lokalnog upravljanja, smanjenje siromaštva kroz stvaranje radnih mjesta i prihoda i integracija najugroženijih grupa u društva u društvene i razvojne procese neki su od prioriteta. Memorandumom je lokalnim organima vlasti omogućeno pružanje pomoći u unaprjeđenju upravljanja lokalnim prirodnim resursima, uz istovremeno smanjenje troškova kroz razmjenu prakse s drugima i poboljšanje upravljanja. S tim u vezi, biće pružena pomoć razvoju akcijskih planova za energiju i zaštitu okoliša, razvoju pilot projekata energetske efikasnosti, i projekata prevencije i spremnosti reagovanja u slučaju prirodnih nepogoda.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona o poduzetim aktivnostima sa Rudarskim institutom u Tuzli u vezi sa snimanjem trenutnog stanja objekta i potrebama rekonstrukcije zgrade Doma Vojske Federacije BiH. Također, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je zaduženo da nastavi saradnju sa Rudarskim institutom d.d. Tuzla na što hitnijem pribavljanju stručnog nalaza kako bi bili ispoštovani očekivani rokovi za izradu konačne projektne dokumentacije.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o prijenosu stalnih sredstava koja se knjigovodstveno vode na Vladi Tuzlanskog kantona u vlasništvo Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, kod koga se i nalaze na korištenju.

Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem dva diplomirana pravnika za rad na predmetima ratnih zločina, u radni odnos na određeno vrijeme. Dva stručna savjetnika, pomoćnika tužioca radit će na predmetima ratnih zločina, a njihov rad će finansirati Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE). Naime, radi se o provedbi projekta Podrška efikasnom procesuiranju ratnih zločina u BiH koji je zaključen između OSCE-a i Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Na račun Tuzlanskog kantona OSCE je već uplatio 50.362,50 KM. Cilj Projekta je povećanje efikasnosti tužilaštva u procesuiranju predmeta ratnih zločina kroz zapošljavanje dodatnog osoblja za podršku. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 100.725,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas prethodnu saglasnost za imenovanje Dalibora Brkića na poziciju Umjetničkog direktora Narodnog pozorišta Tuzla.

Vlada tuzlanskog kantona danas je imenovala privremeni Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u sastavu Suad Bijedić, Predsjednik, a članovi su Edina Kurević, Mustafa Šakić, Hasan Kamerić, Jasmin Ferizbegović, Amir Tursunović, Enes Zenunović, Dragan Obrenović i Boris Bačić.

Na zahtjev JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona danas je umjesto Melike Saračević za člana Komisije za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača u postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova imenovala Samira Mukinovića.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Vlada Rad Vlade Informacije i izvještaji sa sjednica ODRŽANA 68. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA