ODRŽANA 4. SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Zakona o osnivanju javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom osniva se Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, uređuje njen status i pravni položaj, djelatnost i financiranje, te regulira upravljanje i rukovođenje, vršenje nadzora i druga pitanja vezana za rad Direkcije. U svom radu ova institucija će upravljati, graditi, rekonstruisati, održavati i baviti se zaštitom regionalnih cesta na području našeg kantona.

15072013 SVTK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" kao i izvještaj o radu Nadzornog odbora u prošloj godini. Vlada je usvojila i Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2013. godinu. Plan je načinjen na osnovu izvještaja o poslovanju iz prethodnog perioda, procjeni realizacije započetih aktivnosti u ranijim godinama te procjeni realnih mogućnosti razvoja Aerodroma nakon pregovora sa potencijalnim partnerima. Okvir ovogodišnjih planskih potreba ne izlazi iz okvira trogodišnjeg plana investicija a koji je sadržan u dokumentu okvirnog Budžeta TK. Uspostavljanjem saobraćaja sa nisko-tarifnim avio prevoznicima, ostvaruje se kontinuitet u odvijanju saobraćaja tokom cijele godine, što će za posljedicu imati i utrošak znatno većih količina materijalnih sredstava (mediji za odleđivanje, gorivo za zimsku opremu, električna energija i dr.) a koji neće moći biti pokriven visinom planiranih prihoda. Iako je poslovanje aerodroma opterećeno nizom problema, od čijeg rješavanja zavisi realizacija izloženog plana za 2013. godinu, pozitivan aspekt daje činjenica da se na njihovom rješavanju aktivno uključio osnivač preko resornog ministarstva. Planirano povećanje prihoda za 22% u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini, velikim dijelom uslovljeno je realizacijom usvojenih mjera za prevazilaženje stanja na aerodromu. U toku godine očekuje se da će biti prevez eno više od 60 000 putnika sa ovog aerodroma.

Vlada TK prihvatila je i plan rada Nadzornog odbora MAT-a za ovu godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 5.000,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština tuzlanska, kao finansijsku podršku za organizaciju svečanosti ustoličenja novoizabranog Episkopa zvorničko–tuzlanskog Gospodina Hrizostoma.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton za 2013. godinu. S tim u vezi Vlada će za pomoć u organizaciji manifestacija izdvojiti ukupno 92.960,00 KM. Za Gradačački sajam (sajam šljive i prehrambene industrije) planirane su 24.000,00 KM, za Sajam jagodastog voća Čelić 5.000,00 KM, Sajam poduzetništva „SAPO" Gračanica 24.000,00 KM, Sajam turizma, lova i ribolova Lukavac 6.500,00 KM, Međunarodni sajam energija, industrija, rudarstvo, Tuzla 18.100,00 KM. Za Obilježavanje dana Srebrenice planirano je 10.379,00 KM, a za ostale manifestacije Vlada je planirala 4.981,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za namjenska sredstva uplaćena po osnovu grantova i donacija. Odluka je predložena u cilju efikasnijeg upravljanja gotovinom, izdvojenog evidentiranja novčanih sredstava za namjenske prihode, kao i potrebama posebnih projekata koje zahtijevaju izdvajanje namjenskih prihoda. Ministarstvo finansija će u narednom periodu, u istom cilju Vladi Kantona predložiti i otvaranje podračuna za ostale namjenske prihode koji pripadaju Budžetu Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period juli-septembar 2013. godine. Ministarstvo finansija je izvršilo procjenu prihoda za period juli-septembar 2013. godine, bez vlastititih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima, u iznosu od 65.116.137,00 KM. Predloženom Odlukom u operativnom planu budžeta za period juli-septembar 2013. godine sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka iz budžetskih sredstava odobrena su u iznosu od 68.980.716,58 KM i veća su za 7.153.798,79 KM od gornje granice za odobravanje operativnog plana utvrđene Odlukom o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period juli-septembar 2013.godine.

Također Vlada je dala i saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period juli - septembar 2013.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Za sufinansiranje projekta „Multimedijalna učionica", JU Gimnazija „Meša Selimović" Tuzla BH Telekom je dodijelio 7.000,00 KM. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, za sufinansiranje projekta „Reci NE prosjačenju", JU OŠ „Mejdan" Tuzla, dodijelilo 8.000,00 KM, a za sufinansiranje projekta „Razvoj tolerancije kroz druženje i sport", JU Gimnazija „Mustafa Novalić" Gradačac, ambasada SAD-a u BiH je dodijelila 3.779,74 KM. Za sufinansiranje projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta-BiH na putu ka EU", Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, Save the children international je dodijelio 22.500,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je osnovicu za obračun plate budžetskih korisnika za mjesec juni, juli, avgust i septembar 2013. godine u iznosu od 380,25 KM, te visinu naknade za ishranu u toku radnog vremena u visini od 8 KM.

Vlada je danas imenovala komisiju za vodjenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike iz kantonalnih, općinskih i gradskih organa državne službe. U Komisiju su imenovani Esmina Divjaković, Enisa Jusufović i Svjetlana Aganović.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija. Jedan od osnovnih razloga jeste usklađivanje uslova za obavljanje poslova radnog mjesta sa bolonjskim sistemom studiranja.

Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu u Lukavcu za prijem dva državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to stručnog saradnika – administratora i šefa pisarnice - glavnog upisničara.

Vlada TK donijela je Odluku o dopunama Odluke o prenosu sredstava JU Službi za zapošljavanje TK radi uplate dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenika određenih privrednih društava.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna