Saziv 41. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
41. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 21.09.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 33., 34., 35., 36., 37. redovne i 22. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

6. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje Zaključaka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva u vezi sa organizacijom i tokom nastave na području Tuzlanskog kantona kao i poboljšanja realizacije procesa vakcinacije;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ured premijera

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za Javnu ustanovu Muzej Istočne Bosne Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju potpore od Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa Izmjenama i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke u vezi sa realizacijom Projekta "Zeleni plan";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju komisije za sačinjavanje prijedloga Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama".
Obrađivač: Ured premijera

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za septembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

17. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna