Saziv 36. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
36. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 17.08.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D

1. a) Razmatranje Obračuna sredstava u zdravstvu za 2020. godinu;
b) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period I - VI 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona


2. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Pedagoški zavod i
Kantonalna upravu za inspekcijske poslove


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022 - 2027. godina;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava korisnicima boračko - invalidske zaštite;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa nacrtom Izvještaja o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Udruženju građana „Nova ženska inicijativa" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna