Saziv 26. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
26. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 01.07.2021. godine sa početkom u 10,45 sati, u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


2. Razmatranje Informacije o stanju turističko - ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


3. Razmatranje Analize stanja u oblasti zaštite djece bez roditeljskog staranja u porodičnom i institucionalnom smještaju sa prijedlogom mjera;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa" – namjenska sredstva;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju odgojno – obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima sa autizmom;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju konačnog broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla u akademskoj 2021/22. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u akademskoj 2021/22. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva privrede o isknjižavanju sredstava na potrošačkoj jedinici „Tekući transferi drugim nivoima vlasti";
Obrađivač: Ministarstvo privrede


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2021. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo finansija


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa prijedlogom Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 30.06.2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa prijedlog Odluke Kriznog štaba o proširenju grupa za vakcinaciju vakcinama doniranim od strane Republike Srbije Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


10. Razmatranje Odgovora na Preporuku Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine povodom prigovora na konačno imenovanje direktora Poljoprivrednog zavoda Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


11. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna