Saziv 27. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
27. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 06.07.2021. godine sa početkom u 10.15 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D


1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora, u postupku po samoinicijativnoj ponudi pravnog lica JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Banovići za korištenje vode iz izvorišta „Krabašnica" i „Studešnica" za vodosnabdijevanje općine Banovići;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije tekuća rezerva;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstva na ESCROW računu);
Obrađivač: Ministarstvo privrede


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije - Vlada Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Evropskog univerziteta Kallos Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2021/2022. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2021/2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona, ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija;
Obrađivač: Ured Vlade


9. a) Razmatranje prigovora Zorana Jovanovića na Rješenje o razrješenju sa pozicije direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu;

b) Razmatranje prigovora Amela Mehanovića na Rješenje o razrješenju sa pozicije direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
Obrađivač: Ured Vlade


10. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna