Saziv 19. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
19. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 01.06.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. redovne i 13., 14. i 15. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Izvještajem o ostvarenju Finansijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

4. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" za period 01.01. do 31.12.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"

5. Razmatranje nacrta Programa javnih investicija za period 2022.-2024. godina;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije - „Podrška razvoju Kantona";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

7. Razmatranje Mišljenja na prijedlog Izmjene člana 24. Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o saradnji na subvencioniranju troškova zakupnine korisnicima socijalnog stanovanja na području Grada Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova u Interresornu radnu grupu za izradu i donošenje Operativnog i finansijskog plana za provedbu Gender akcionog plana BiH u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2021. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije"- Ekološkom savezu „EKO-ZELENI" Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuku o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo finansija

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec maj 2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec maj 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija za prijem državnih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

18. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna