Saziv 17. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
17. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 18.05.2021. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 31.12.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

2. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća ''Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP "Šume Tuzlanskog kantona"

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona za 2021 - 2024. godina sa Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021 - 2024. godina;
Obrađivač: Tim za prevenciju korupcije

4. Razmatranje Informacije o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Pod Bratilo" u mjestu Starić, Općina Kladanj;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

9. Razmatranje teksta Memoranduma o razumijevanju između Memorijalnog centra Srebrenica –Potočari i Vlade Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ured premijera

10. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna