Saziv 16. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
16. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 11.05.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I – XII 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU UKC Tuzla

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

5. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

6. Razmatranje Analize socijalno – ekonomskog položaja starih lica i penzionera sa prijedlogom mjera;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova u Interresornu radnu grupu za izradu i donošenje Operativnog i finansijskog plana za provedbu Gender akcionog plana BiH u Tuzlanskom kantonu:
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa trećeg ciklusa studija Socijalni rad na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Turska književnost u književnohistorijskom kontekstu na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na informatičkoj opremi i softverskim licencama;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Komisije za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Specijalna biblioteka „Behram – beg" u Tuzli za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta državnog službenika putem internog premještaja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na visinu naknade za rad predsjedniku i članovima Tima za analizu stanja opasnog otpada u industrijskoj zoni Tuzla imenovani Rješenjem ministra prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

18. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna