Saziv 14. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
14. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 27.04.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

2. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodno pozorište Tuzla

3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Bosanski kulturni centar TK

4. Razmatranje Informacije o radu „Instituta za zavarivanje" d.o.o. Tuzla za period 01.01.–31.12.2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Institut za zavarivanje" d.o.o. Tuzla

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju ministra privrede za potpisivanje akata koji će proizaći iz Partnerskog ugovora zaključenog 13.11.2020. godine u svrhu realizacije Projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola" – Pametne škole 2;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za mart 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o godišnjoj ocjeni rada direktora Uprave policije;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

8. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.–31.12.2020. godine;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11. Razmatranje Informacije o stanju regionalne ceste R-469 Ribnica – Banovići – Živinice - Međaš u svrhu podnošenja inicijative za prekategorizaciju iste u magistralnu cestu broj 05/1-23-007915-21 od 13.04.2021. godine.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu organizacije i realizacije produženog boravka ili cjelodnevnog boravka učenika u osnovnoj školi;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o dopuni Zaključka broj: 02/1-34-24110/20 od 10.11.2020. godine po Zahtjevu Saveza sjedeće odbojke ratnih vojnih invalida i invalidnih lica Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene za JU OŠ „Dr. Safvet - beg Bašagić" Gradačac u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obavezivanju članova Vlade Tuzlanskog kantona u vezi sa zapošljavanjem u kantonalnim organima i institucijama;
Obrađivač: Premijer Kantona i ostali članovi Vlade

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa primjenom Uredbe o uslovima i načinu korištenja i održavanja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva u kantonalnim organima;
Obrađivač: Premijer Kantona

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna