Saziv 13. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
13. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 20.04.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 8., 9. i 10. redovne i 10. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 31.12.2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU „Direkcija regionalnih cesta TK"

3. Razmatranje Izvještaja o radu Zavoda za pružanje pravne pomoći za period 01.01. - 31.12.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Zavod za pružanje pravne pomoći

4. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Arhiv Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 31.12.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Arhiv Tuzlanskog kantona

5. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Muzej istočne Bosne Tuzla u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Muzej istočne Bosne Tuzla

6. Razmatranje Izvještaja o radu JU Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Zavod za zaštitu kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme, a najduže do 120 dana;
Obrađivač: Komisija za koncesije

8. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o naučnoistraživačkom radu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju;

b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" – namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora u JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU OŠ „Gračanica" Živinice za raspolaganje bez naknade nekretninom Javne ustanove OŠ „Gračanica" Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2019 - 2021. godina;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

17. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

18. Razmatranje teksta Memoranduma o razumijevanju koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP);
Obrađivač: Ministarstvo privrede

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu realizacije projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povratu neutrošenih sredstava od Općine Sapna;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na privremene mjere za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokavanih pandemijom virusa „COVID 19" za korisnike kredita za stambeno zbrinjavanje boraca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

24. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2021. godinu za JU Dom za djecu bez raditeljskog staranja u iznosu od 25.542,27 KM;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2021. godinu za JU Dom za djecu bez raditeljskog staranja u iznosu od 4.000,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna