Saziv 11. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
11. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u srijedu 07.04.2021. godine sa početkom u 08,30 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Domažić" Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Grad Gradačac

2. a) Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu;
b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini;

c) Razmatranje Izvještaja o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2020. godini
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021. – 2027. god.;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan realizacije aktivnosti na inoviranju nastavnih planova i programa za srednje obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU MSŠ Teočak;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU MS Saobraćajna škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Menadžment u turizmu na odsjeku Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o provođenju drugog ponovljenog javnog oglasa za prodaju putničkog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o dodjeli stanova u vlasništvo (15 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks IV Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta „CENTAR ZA AUTIZAM TUZLA";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje Informacije o aktivnostima u vezi sa izmjenama i dopunama Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za 2005-2025. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela ceste Šićki Brod - Đurđevik;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU „Muzej istočne Bosne";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla u iznosu od 10.000,00 KM;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla u iznosu od 3.900,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.
Obrađivač: Ured Vlade

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju koordinacionog tijela Vlade TK za praćenje stanja pandemije covid-19;
Obrađivač: Premijer Kantona

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15