Saziv 18. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona


S A Z I V A

18. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 03.12.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. i 17. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2019/2020. godina;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava"
Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" dioničko društvo Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2019. godinu;
Obrađivač: Komisija za otvaranje i pregledanje aplikacija pristiglih po Javnom pozivu za Medije


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora (JRT) Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju policije "Manevarac" Tuzla;
Obrađivač: Ured premijera

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo obrazovanja i nauke


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o realizaciji Plana implementacije Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za prijem šest saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti na Fakultetu elektrotehnike;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


17. Razmatranje prigovora na Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;
Obrađivač: Ured Vlade

18. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna