Saziv 15. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona


S A Z I V A

15. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 12.11.2019. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. i 13. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno -
historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju – sažeti pregled aktivnosti JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodna i univerzitetska biblioteka
„Derviš Sušić" Tuzla


4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji programskih sadržaja i aktivnosti u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla za period od 01.01.2018.- 31.12.2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Bosanski kulturni centar TK


5. Razmatranje Izvještaja o radu Arhiva Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01. – 31.12.2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Arhiv Tuzlanskog kantona


6. Razmatranje Izvještaja o radu JU Muzej istočne Bosne Tuzla u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Muzej istočne Bosne Tuzla


7. Razmatranje Izvještaja o radu JU Narodno pozorište Tuzla za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodno pozorište Tuzla


8. Razmatranje Izvještaja o radu JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" u Tuzli za 2018. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Specijalna biblioteka "Behram-beg" u Tuzli


9. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa Ministarstva unutrašnjih poslova na Ured premijera;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa Ministarstva unutrašnjih poslova na Ministarstvo finansija;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


11. Razmatranje Prijedloga mjera za prevazilaženje nepravilnosti u Izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBIH o finansijskoj reviziji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjeni odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava", i to za:
- JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac i
- JU OŠ "Puračić" Lukavac;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za JU OŠ "Miričina" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjenama odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za:
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave,
b) Općinski sud u Gradačcu i
c) Općinski sud u Gračanici;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu sportskih stipendija sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2019. godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika na određeno vrijeme u JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o načinu i postupku trajnog ili privremenog ustupanja službenih putničkih motornih vozila;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


18. Razmatranje Informacije Ministarstva finansija u vezi akta Kantonalnog pravobranilaštva Tuzla broj: P.118/06-V od 28.10.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


19. Razmatranje akta Ministarstva finansija u vezi Zahtjeva Općinskog načelnika Lukavac broj: 02-49-11880/19 od 21.10.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


20. Razmatranje akta Ministarstva finansija u vezi Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-181-2/19 od 18.10.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


21. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za:
a) Ministarstvo obrazovanja i nauke,
b) JU Univerzitet u Tuzli i
c) JU OŠ "Kalesija" Kalesija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


22. a) Razmatranje i utvrđivanje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
b) Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo finansija


23. Kadrovska pitanja


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna