5.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona

S A Z I V A
5. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u ponedjeljak
22.07.2013. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći


D N E V N I   R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2.,3. i 4. redovne sjednice Vlade Kantona.

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području TK;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

3. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio – televizija TK za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JP Radio – televizija TK

4. Razmatranje Inicijative i prijedloga Elaborata o opravdanosti reorganizacije JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla radi formiranja odjela za podršku odgojno – obrazovne integracije učenika oštećenog vida sa područja TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera zdravstvene zaštite životinja na TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje teksta Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade TK prema Vladi Federacije nastalih po osnovu izvršenja Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju novčanih sredstava parlamentarnim grupama, koalicijama i neovisnim poslanicima koji participiraju u Skupštini TK;
Obrađivač: Stručna služba Skupštine TK

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za korištenje vode iz vlastitog bunara „ZOVKO OIL" d.o.o. Žepče;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena;
Obrađivač: Komisija za koncesije

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava u Budžetu TK za 2013. godinu sa pozicije 23040002 – „Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – „Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010013 – Manifestacije kulture od interesa za TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010005 – Izdavačka djelatnost za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 – Tjelesna kultura i sport za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu kredita redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu kredita redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog studija koji su ostvarili natprosječan uspjeh;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010020 – Pomoć vjerskim zajednicama;
Obrađivač: Ured premijera

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju procijenjene početne vrijednosti službenih vozila sa tekstom ponovljene javne licitacije;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za realizaciju Projekata podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije i Ministarstva unutrašnjih poslova BiH u ratu 1992. – 1995. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

20. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i čanova Upravnog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike TK;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i čanova Upravnog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike TK;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje TK;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpuštanju duga po osnovu koncesionih naknada Rudniku soli „Tuzla" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

24. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava za manifestacije od interesa za TK;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo razvoja i poduzetništva, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ured premijera

25. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine   školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2013/2014. godini;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o broju studenata za upis na drugi ciklus studija – master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj             2013/2014. godini;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o broju studenata za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine     studenata upisanih u akademskoj 2012/2013. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Ekološkom savezu TK „Eko – zeleni" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

27. Razmatranje prijedloga načina organizovanja ispita za vozače motornih vozila, ispita za vozača – instruktora motornih vozila i ispita za dobijanje licence;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

28. Razmatranje Prigovora na Rješenje Vlade TK o imenovanju privremenog Školskog odbora JU OŠ „Simin Han" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

29. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna