Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona dostavila je Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Skupština Tuzlanskog kantona je prihvatila nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu Zaključkom broj: 01-02-462-4/19 od 21.11.2019.godine i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu Zaključkom broj: 01-02-463-4/19 od 21.11.2019. godine i konstatovala da isti mogu poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Budžeta i prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Budžeta i nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa Zaključcima Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija upućuje u javnu raspravu nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu:

1. Svim ministarstvima
2. Ostalima koji ostvaruju prihode iz Budžeta Tuzlanskog kantona putem resornih ministarstava;
3. Gradonačelniku grada Tuzla i općinskim načelnicima;
4. Sindikanim organizacijama organa uprave i pravosuđa, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, policije i dr.


Javna rasprava traje 15 dana i to od 22.11. do 06.12.2019.godine.