Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona u gradu/općini

Na osnovu člana 15. stav (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-02-010277/21. od 25.03.2021. godine godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, 15/1-02-010277/21. od 26.03.2021. godine, SLUŽBA NADLEŽNA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU GRADA/OPĆINE _____________________, raspisujeO G L A S

za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini
na području Tuzlanskog kantona u gradu/općini_________________


Poništenje / raspisivanje Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 5. i 26. stav (1) Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-4828/21 od 09.03.2021. godine, a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom I Odluke o poništenju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona i raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34-5074-2/21 od 19.03.2021. godine, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: 02/1-34-5074/21 od 16.03.2021. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantonaP O N I Š T A V A

Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 20.10.2020. godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 77/20 od 23.10.2020. godine, osim za pozicije: 


1. JU Osnovna škola „Banovići" Banovići
2. JU Osnovna škola „Banovići Selo" Banovići Selo
4. JU Osnovna škola „Seona" Aljkovići, Banovići
11. JU Osnovna škola „Doborovci" Doborovci, Gračanica...

Opširnije...

Poništenje / raspisivanje Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 5. i 26. stav (1) Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-4823/21 od 09.03.2021. godine, a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom I Odluke o poništenju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona i raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34-5074-3/21 od 19.03.2021. godine, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: 02/1-34-5074-1/21 od 16.03.2021. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona


P O N I Š T A V A

Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u srednjim školama čiji je
osnivač Skupština Tuzlanskog kantona objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 20.10.2020. godine
i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 77/20 od 23.10.2020. godine


i raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač
Skupština Tuzlanskog kantona

 

Polaganje posebnog ispita za taksi vozača - 24.03.2021. godine

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 24.03.2021. godine (srijeda) u u 12,oo sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK").

Prijavljeni kandidati su dužni prisustvovati lično, a u slučaju spriječenosti dolaska na polaganje ispita, dužni su o tome obavijestiti ovo Ministarstvo.

Napomena: Kandidati su obavezni ponijeti zaštitnu masku za lice.

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo javne pozive za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

TRANSFER ZA MLADE

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi.

Više informacija o korisnicima koji imaju pravo na podnošenje projektnih prijedloga, namjeni sredstava, kriterijima za vrednovanje podnesenih projekata, potrebnoj dokumentaciji te rokovima su dostupni na linku: https://www.fmks.gov.ba/2015-02-22-15-05-56/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi/obavjestenje-2

 

Poziv za dostavljanje prijava za dodjeljivanje dežurnih apoteka na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), člana 181. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH", broj: 46/10 i 75/13), člana 56. stav 1. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10) i člana 3. Pravilnika o radnom vremenu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16), Ministarstvo zdravstva objavljuje

 

P O Z I V
za dostavljanje prijava za dodjeljivanje dežurnih apoteka na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna