JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18 – prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 7. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. odinu, broj: 11/1-40-14623/19 od 15.07.2019. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim
sportistima za 2019. godinu

 

 

I
Predmet Javnog poziva


Predmet Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu na potrošačkoj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport", planirana na ekonomskom kodu 614200 - Tekući transferi pojedincima u iznosu od 81.000,00 (slovima: osamdesetjednahiljada i 00/100 KM).

 

II
Pravo i uslovi za dodjelu stipendije


(1) Pravo na dodjelu stipendije ima vrhunski, kvalitetni i perspektivni sportista (u daljem tekstu: podnosliac prijave) koji ispunjava sljedeće uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,

c) da je aktivni član sportske organizacije i registrovan u skladu sa pravilima određene grane sporta (sportista – takmičar), te da je u takmičarskoj sezoni 2018/2019 u određenoj grani sporta ostvario zapažene sportske rezultate u kolektivnim sportovima odnosno da je u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ostvario zapažene sportske rezultate u pojedinačnim sportovima.

d) da je u školskoj 2018/19. godini bio učenik u nekoj od javnih školskih ustanova na području Tuzlanskog kantona koja se dijelom ili u cijelosti finansira iz Budžeta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: javna školska ustanova), te da je u školskoj 2018/19. godini u određenoj grani sporta kao član školske sportske ekipe u kolektivnim sportovima, odnosno kao predstavnik škole u pojedinačnim sportovima na nekom od zvaničnih školskih sportskih takmičenja čije su završnice organizovane na nivou Tuzlanskog kantona osvojio prvo mjesto, odnosno ostvario zapažene sportske rezultate na zvaničnom školskom sportskom takmičenju čija je završnica organizovana na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: školsko takmičenje).

(2) Uslov iz stava (1) tačka c), i d) ovog člana primjenjuje se u zavisnosti od toga da li se radi o sportisti – takmičaru ili učeniku javne školske ustanove.

(3) Pravo na dodjelu stipendije nemaju lica koja u okviru sportske organizacije obnašaju funkciju trenera ili drugog stručnog lica.

 

 

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18 – prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 7. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. odinu, broj: 11/1-40-14623/19 od 15.07.2019. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim
sportistima za 2019. godinu

 

 

I
Predmet Javnog poziva


Predmet Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu na potrošačkoj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport", planirana na ekonomskom kodu 614200 - Tekući transferi pojedincima u iznosu od 81.000,00 (slovima: osamdesetjednahiljada i 00/100 KM).

 

II
Pravo i uslovi za dodjelu stipendije


(1) Pravo na dodjelu stipendije ima vrhunski, kvalitetni i perspektivni sportista (u daljem tekstu: podnosliac prijave) koji ispunjava sljedeće uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,

c) da je aktivni član sportske organizacije i registrovan u skladu sa pravilima određene grane sporta (sportista – takmičar), te da je u takmičarskoj sezoni 2018/2019 u određenoj grani sporta ostvario zapažene sportske rezultate u kolektivnim sportovima odnosno da je u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ostvario zapažene sportske rezultate u pojedinačnim sportovima.

d) da je u školskoj 2018/19. godini bio učenik u nekoj od javnih školskih ustanova na području Tuzlanskog kantona koja se dijelom ili u cijelosti finansira iz Budžeta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: javna školska ustanova), te da je u školskoj 2018/19. godini u određenoj grani sporta kao član školske sportske ekipe u kolektivnim sportovima, odnosno kao predstavnik škole u pojedinačnim sportovima na nekom od zvaničnih školskih sportskih takmičenja čije su završnice organizovane na nivou Tuzlanskog kantona osvojio prvo mjesto, odnosno ostvario zapažene sportske rezultate na zvaničnom školskom sportskom takmičenju čija je završnica organizovana na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: školsko takmičenje).

(2) Uslov iz stava (1) tačka c), i d) ovog člana primjenjuje se u zavisnosti od toga da li se radi o sportisti – takmičaru ili učeniku javne školske ustanove.

(3) Pravo na dodjelu stipendije nemaju lica koja u okviru sportske organizacije obnašaju funkciju trenera ili drugog stručnog lica.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna