KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA

Na osnovu člana 29. stav 1.Zakona o ustanovama (,Službeni list R BiH'' br.6/92,8/93 i 13/94), člana 7.i 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (,, Službene novine Federacije BiH,, broj: 12/03 i 34/03 I 65/13), tačke III. i V. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj: 4/12 ), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe (,, Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj: 6/12,8/14,12/15 i 14/15), člana 28. Pravila o organizovanju Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i Odluke Upravnog odbora broj: 65/20 od 10.01.2020 god.raspisuje se,

KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE
DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA

1.Opis pozicije direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla:

- Organizuje rad i rukovodi radom Doma,
- zastupa i predstavlja Dom,
- predlaže akte koje donosi Upravni odbor i preduzima mjere za obavljanje djelatnosti Doma,
- izvršava Odluke Upravnog odbora,
- podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,
- odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama zaposlenika,
- donosi Pravilnik o plaćama i drugim naknadama,
- ovlašćuje lica za obavljanje poslova direktora u slučaju njegove odsutnosti,
- odgovoran je za zakonitost rada ustanove,
- vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Doma.

Direktor se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovno imenovan...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna