Prijem državnih službenika u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona


Javni konkurs objavljen je 29.07.2015.godine u  „Službenim novinama Federacije BiH" br. 58/15.

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.08.2015. godine

 

01. Stručni saradnik za nabavku -1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za radne i imovinsko pravne poslove -1 (jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova:učestvuje u postupku javnih nabavki u skladu sa zakonom, prikuplja podatke sa potrebama javnih nabavki i preduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke radi izvršavanja poslova iz oblasti javnih nabavki, izrađuje plan nabavki za sve ugovorne organe na osnovu dostavljenih tehničkih specifikacija iskazanih potreba korisnika koji obavezno mora sadržavati predmjer i predračun radova, procijenjene količine robe, obim i količinu usluga koje su predmet javne nabavke, jasne i precizne specifikacije roba i usluga, sa tačnim karakteristikama roba i usluga, koje su predmet javne nabavke, na osnovu čega sačinjava bazu podataka u saradnji sa stručnim savjetnikom, vrši eventualne izmjene plana potreba korisnika javnih nabavki, izrađuje tehničku specifikaciju nabavki u saradnji sa stručnim državnim službenicima za navedenu oblast nabavke, izrađuje tekst objave javnog poziva-obavještenja, u skladu sa izmjenama plana nabavki usklađuje ravnotežu između obima nabavki i raspoloživih budžetskih sredstava, prati i kontroliše izvršenje plana nabavki i ugovora, dostavlja informacije o zaključenim ugovorima ugovornim organima, priprema i vodi komunikaciju sa Agencijom za javne nabavke, ponuđačima, Službenim glasnikom BiH i drugim nadležnim institucijama, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda.

 

02.Opis poslova: izrađuje i priprema opće akte iz nadležnosti Ureda (Pravilnike, Uputstva i dr.), izrađuje i priprema Rješenja iz radnog odnosa, Plan korištenja godišnjih odmora uz donošenje Rješenja za uposlenike Ureda, uspostavlja, izrađuje, vodi i održava elektronsku evidenciju u kadrovskoj oblasti, vodi personalnu dokumentaciju zaposlenih i stara se o blagovremenoj prijavi-odjavi zaposlenih u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama, uredima, službama i sl., priprema uvjerenja iz oblasti radnih odnosa, zdravstvenog i penzionog osiguranja za zaposlene u kantonalnim organima uprave, prati propise koji se odnose na zasnivanje radnog odnosa, Zakona o radu, Zakona o državnoj službi u FBiH i Zakona o namještenicima, kao i Zakone koji regulišu oblasti zdravstvenog i penzionog osiguranja, te obavlja potrebnu korespodenciju sa kantonalnim organima uprave, vrši poslove u vezi sa nabavkom pečata i štambilja i kontroliše upotrebu istih, prati i nadgleda upotrebu tehničke opreme Ureda s kojom je zadužen kao osnovnim sredstvom, prati i istražuje promjene i pojave u oblasti imovinsko pravnih poslova za koju je propisano vođenje evidencije, preduzima radnje vezane za pripremu, predlaganje, provedbu i praćenja akata vezanih za upravljanje navedenom imovinom, vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u vezi rješavanja imovinsko-pravnih poslova i poduzima odgovarajuće radnje u vezi sa tim, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda.

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 

Za poziciju 01:
-VSS - VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

 

Za poziciju 02:
-VSS - VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

 

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu / iskustvu u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.dokaz o poznavanju rada na računaru,
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna