Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta Referenta –portira –recepcionara u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

Broj: 02/6-34-009469/15

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosne i Hercegovine, broj: 49/05), Sekretar Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, objavljuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta Referenta –portira –recepcionara u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa u Odjeljenju za informisanje, informacione sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove – jedan (1) izvršioc, na neodređeno vrijeme

 

OPIS POSLOVA:
- obavlja sve potrebne poslove, obezbjeđenja objekata u skladu sa uputstvima,
- vrši prijem stranaka u zgradi i izdaje odgovarajuće propusnice,
- vodi evidenciju prijema stranaka i popunjava propisane obrasce,
- vodi evidenciju o izlasku i ulasku radnika organa Kantona,
- vrši kontrolu i evidenciju parkiranja vozila po utvrđenoj šemi,
- daje obavještenja i upućuje stranke koje su došle po pozivu ili bez poziva u zgradu,
- daje obavještenja o vremenu prijema stranaka kod rukovodilaca kantonalnih organa,
- vodi uredno i ažurno evidenciju ulaska stranaka bez poziva uz odobrenje nadležnih rukovodilaca i službenika i
- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Sekretara i Sekretara Ureda.

Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ( državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

- III stepen stručne spreme, KV radnik svih smjerova
- šest (6) mjeseci radnog iskustva

Uz prijavu na Interni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (orginal ili ovjerene kopije):

1. prijava sa kratkom biografijom, svojeručno potpisana, kontakt-telefoni,
2. kopija CIPS prebivališta,
3. svjedočanstvo o završenoj školi,
4. uvjerenje o radnom stažu,
5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od tri mjeseca),
6. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
7. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebna dokumentacija:
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji – u skladu sa članom 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine TK", broj: 5/12 i 5/14).

Rok prijave po oglasu i adresa za podnošenje prijava na oglas:

1. Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www. vladatk.kim.ba) i oglasnim pločama u kantonalnim organima uprave. Prijave po oglasu mogu se dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
2. Traženu dokumentaciju, u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom dostaviti Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, na adresu: Rudarska br. 57 - 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na Interni oglas za prijem namještenika – ne otvaraj!"

NAPOMENA:
1. Shodno odredbama člana 21. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji BiH.
2. Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i odgovarajuće obavit će se intervju.
3. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

SEKRETAR
Ajša Kapić, dipl. pravnik

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna