Raspisan Javni poziv za nagradu „Zvijezda turizma BiH 2019"

Obavještavamo sve djelatnike u turizmu sa prostora Tuzlanskog kantona da je Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine 23.01.2020.godine, raspisala Javni poziv za nagradu „Zvijezda turizma BiH 2019".


Nagrada će se dodjeljivati za sljedeće kategorije:
1. Turistička organizacija
2. Turistička manifestacija
3. Receptivna turistička agencija
4. Ugostiteljski objekat za smještaj sa dvije podkategorije
- Ugostiteljski objekt tipa Hotel
- Ostali ugostiteljski objekti za smještaj
5. Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga


Izabrani dobitnici nagrade i priznanja bit će predstavljeni na Sajmu turizma i ekologije LIST – Lukavac (7.-9.05.2020.godine).


Kriteriji, način prijave, te obrazac za prijavu mogu se preuzeti na web stranici Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno na linku: http://www.kfbih.com/javni-natjecaj-za-nagradu--zvijezda-turizma-bih-2019-

 


MINISTARSTVO TRGOVINE,

TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno Ministarstvo okoliša i turizma
i
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

daju na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

i upućuju

JAVNI POZIV


građanima, pravnim subjektima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim ostalim zainteresovanim organizacijama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta.

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj: 05/1-02-23079/17 od 04.07.2017. godine, broj: 05/1-02-00114/18 od 04.01.2018. godine, broj: 05/1-02-15617/19 od 08.05.2019. godine i broj 05/1-02-21786/19 od 29.10.2019. godine, Ministar trgovine, turizma i saobraćaja objavljuje


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu trgovine,
turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

- Viši referent za informaciono-dokumentacione poslove, bazu podataka i arhivsko poslovanje..................................1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Opširnije...

Obavijest o terminu potpisivanja ugovora sa neprofitnim organizacijama za odobrene projekte po javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

Pozivamo odgovorna lica u neprofitnim organizacijama da dođu u Kantonalnu privrednu komoru Tuzlanskog kantona, adresa: Trg slobode, Tuzla 75000, dana 05.11.2019. godine (utorak) u 13:00 sati, gdje će biti upriličeno potpisivanje ugovora sa svim neprofitnim organizacijama kojima su odobreni projekti od strane Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja po javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture za 2019. godinu.


Prilikom potpisivanja ugovora aplikanti su dužni dostaviti karton deponovanih potpisa od banke sa kojom imaju potpisan ugovor.


S poštovanjem.


M I N I S T A R

Edin Buševac

Program javne rasprave o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona

 

Vlada Tuzlanskog kantona dostavila je Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.


Skupština Tuzlanskog kantona je prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona zaključkom broj: 01-02-283-4/18 od 18.10.2019.godine i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela Skupštine.


Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.

 

PRELIMINARNA LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-14138/19 od 05.07.2019. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava, d o n o s i:


PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna