NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno Ministarstvo okoliša i turizma
i
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

daju na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

i upućuju

JAVNI POZIV


građanima, pravnim subjektima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim ostalim zainteresovanim organizacijama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta.

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

Na osnovu člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj: 05/1-02-23079/17 od 04.07.2017. godine, broj: 05/1-02-00114/18 od 04.01.2018. godine, broj: 05/1-02-15617/19 od 08.05.2019. godine i broj 05/1-02-21786/19 od 29.10.2019. godine, Ministar trgovine, turizma i saobraćaja objavljuje


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu trgovine,
turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

- Viši referent za informaciono-dokumentacione poslove, bazu podataka i arhivsko poslovanje..................................1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Opširnije...

Obavijest o terminu potpisivanja ugovora sa neprofitnim organizacijama za odobrene projekte po javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

Pozivamo odgovorna lica u neprofitnim organizacijama da dođu u Kantonalnu privrednu komoru Tuzlanskog kantona, adresa: Trg slobode, Tuzla 75000, dana 05.11.2019. godine (utorak) u 13:00 sati, gdje će biti upriličeno potpisivanje ugovora sa svim neprofitnim organizacijama kojima su odobreni projekti od strane Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja po javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture za 2019. godinu.


Prilikom potpisivanja ugovora aplikanti su dužni dostaviti karton deponovanih potpisa od banke sa kojom imaju potpisan ugovor.


S poštovanjem.


M I N I S T A R

Edin Buševac

Program javne rasprave o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona

 

Vlada Tuzlanskog kantona dostavila je Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.


Skupština Tuzlanskog kantona je prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona zaključkom broj: 01-02-283-4/18 od 18.10.2019.godine i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela Skupštine.


Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.

 

PRELIMINARNA LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-14138/19 od 05.07.2019. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava, d o n o s i:


PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Opširnije...

Obavještenje za kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača

 

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 09.10.2019. godine (srijeda) u 13,00 sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK").

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna