J A V N I P O Z I V za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije 13010002 “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima” ekonomski kod 615500 “Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima”

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05), a u vezi sa članom 69. tačka 11. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj:17/15) i tačke III. podtačka 4. Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 "Intervencije javnim, preduzećima i privrednim društvima" ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/16), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, r a s p i s u j e

 

J A V N I  P O Z I V
za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije 13010002 "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" ekonomski kod 615500
"Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima"

 

Opširnije...

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, („Službene novine Federacije BiH", broj 21/16), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV
ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG
REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO, FEDERALNOG
MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO
FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2016. GODINU

Opširnije...

JavnI poziv za kandidovanje Programa utroska sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d . Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugorocno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 201 5. godinu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine Odluku o usvajanju Programa utroska sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d . Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugorocno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu.

Opširnije...

Ponovni oglas za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom

 

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-18-20682/ od 16.09.2014.godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona

PONIŠTAVA


Oglas za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornog odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz" od 24.07.2014 godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 61/14.

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje prijava za intervencije u privrednim društvima iz hemijske i drvoprerađivačke industrijske grane

Na osnovu Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-454-3/14 od 04.07.2014. godine, Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-454-4/14 od 04.07.2014. godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-18-015930/14 od 04.07.2014. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje prijava za intervencije u privrednim društvima iz hemijske i drvoprerađivačke
industrijske grane

Opširnije...

Oglas za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima

 

O G L A S
za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna