JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17 i 10/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-19071-1/18 od 14.08.2018. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

 

1. Naziv radnog mjesta:

 

Viši referent za ekonomsko – finansijske poslove ..............................1 (jedan) izvršilac

 

2. Opis poslova radnog mjesta:

 

- učestvuje u pripremi nacrta budžeta Ministarstva, u skladu sa godišnjim operativnim planom,
- učestvuje u pripremi Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Ministarstva za trogodišnji period,
- učestvuje u pripremi kriterija i drugih elemenata za izradu plana raspodjele i utroška novčanih sredstava,
- učestvuje u izradi plana javnih nabavki Ministarstva koje priprema Ministarstvo,
- učestvuje u pripremi i izradi tenderske dokumentacije i učestvuje u provođenju procedure javnih nabavki za potrebe Ministarstva,
- prati i primjenjuje važeće zakonske propise iz oblasti upravljanja sredstvima budžeta i javnih nabavki,
- prikuplja i vrši obradu podataka za izradu analize korištenja budžetskih sredstava,
- prati i istražuje promjene i kretanja u oblasti korištenja budžetskih sredstava i izrađuje potrebnu dokumentaciju i prijedlog mjera za unapređenje postupaka i korištenja budžetskih sredstava,
- evidentira budžetska sredstva, planira i predlaže dinamiku trošenja za tekuću budžetsku godinu,
- učestvuje u pripremi i obradi finansijske dokumentacije, pripremi i popunjavanju propisanih obrazaca koji prate dokumentaciju vezanu za redovno poslovanje Ministarstva i iste dostavlja trezoru,
- vrši evidenciju ugovora sa dobavljačima i krajnjim korisnicima i prati njihovu realizaciju,
- priprema, evidentira i čuva ekonomsko - finansijske podatke, i osigurava njihovu povjerljivost,
- radi na pripremi i izradi izvještaja, analiza i informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz finansijske oblasti, a na osnovu odgovarajućih podataka,
- prati evidenciju o utrošku sredstava i materijala,
- vrši nabavku kancelarijskog i ostalog materijala, sitnog inventara i opreme za potrebe Ministarstva,
- sarađuje sa Uredom za internu reviziju i učestvuje u aktivnostima na pripremi provođenja internih i eksternih kontrola u Ministarstvu,
- obavlja poslove u informacijskom sistemu za on-line objavu obavijesti o javnim nabavkama,
- radi u komisijama po nalogu Ministra,
- samostalno radi na personalnom računaru,
- obavlja i druge poslove po nalogu Ministra,
- za svoj rad odgovara Ministru.

 

3. Posebni uslovi za obavljanje poslova:

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede:

 

- IV stepen stručne spreme - ekonomska škola,
- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,
- najmanje 10 mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole na poslovima svoje struke.

 

4. Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas:

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati prilažu sljedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije):

 

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca) ili ovjerena kopija lične karte,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Diploma/svjedočanstvo o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi,
- Dokaz o potrebnom radnom stažu,
- Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
- Uvjerenje (ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije bio zaposlen u organu državne službe) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca),
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ne starije od tri mjeseca).

 

Kandidat, pored navedene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16), i to: dokaz da se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.

 

Komisija za provođenje Javnog oglasa, nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, obavit će usmeni intervju sa kandidatima sa liste. O mjestu i terminu održavanja intervjua kandidati će biti pismeno obaviješteni.

 

Kandidat koji bude izabran bit će dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od 3 mjeseca) prije stupanja na radno mjesto. U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran sljedeći kandidat sa liste, koji taj uslov ispunjava.

 

5. Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podnošenje prijava:

 

Svojeručno potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama, putem pošte preporučeno ili neposredno na adresu:

 

MINISTARSTVO PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA
Rudarska 57,
75000 Tuzla
(sa naznakom: za Komisiju za provođenje Javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona – NE OTVARATI)

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


 

Rang lista korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificiranje zavarivača u cilju njihovog zapošljavanja objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje" dana 31.07.2018. godine, tačke 8. Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, broj: 03/1-05-12695/18 od 25.04.2018. godine, Komisija za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2018. godinu objavljuje:

 

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

Broj: 03/1-34-20254/18
Tuzla, 23.08.2018. godine

U skladu sa članom 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17 i 10/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-19071-1/18 od 14.08.2018. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

1. Naziv radnog mjesta:

Viši referent za ekonomsko – finansijske poslove ..............................1 (jedan) izvršilac

Opširnije...

Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja.

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNIH LICA ZA RAD U KOMISIJAMA ZA TEHNIČKE PRIJEME RUDARSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA, UREĐAJA, INSTALACIJA I REVIZIJU GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 35/05) a u vezi sa članom 34. stav (3) Zakona o rudarstvu Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/11 i 8/13) i članom 33. stav (2) Zakona o geološkim istraživanjima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/11) Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA IZBOR STRUČNIH LICA ZA RAD U KOMISIJAMA ZA TEHNIČKE
PRIJEME RUDARSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA, UREĐAJA, INSTALACIJA I REVIZIJU GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

 

I

 

Pozivaju se stručna lica slijedećih struka:


- rudarske,
- geološke,
- mašinske,
- elektro,
- građevinske i arhitektonske i
- zaštite na radu,
zainteresovanih za rad u Komisijama za tehničke prijeme rudarskih objekata, postrojenja, uređaja, instalacija i reviziju geološke dokumentacije iz nadležnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna