Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

Broj: 03/1-34-20254/18
Tuzla, 23.08.2018. godine

U skladu sa članom 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17 i 10/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-19071-1/18 od 14.08.2018. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

1. Naziv radnog mjesta:

Viši referent za ekonomsko – finansijske poslove ..............................1 (jedan) izvršilac

 2. Opis poslova radnog mjesta:

- učestvuje u pripremi nacrta budžeta Ministarstva, u skladu sa godišnjim operativnim planom,
- učestvuje u pripremi Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) Ministarstva za trogodišnji period,
- učestvuje u pripremi kriterija i drugih elemenata za izradu plana raspodjele i utroška novčanih sredstava,
- učestvuje u izradi plana javnih nabavki Ministarstva koje priprema Ministarstvo,
- učestvuje u pripremi i izradi tenderske dokumentacije i učestvuje u provođenju procedure javnih nabavki za potrebe Ministarstva,
- prati i primjenjuje važeće zakonske propise iz oblasti upravljanja sredstvima budžeta i javnih nabavki,
- prikuplja i vrši obradu podataka za izradu analize korištenja budžetskih sredstava,
- prati i istražuje promjene i kretanja u oblasti korištenja budžetskih sredstava i izrađuje potrebnu dokumentaciju i prijedlog mjera za unapređenje postupaka i korištenja budžetskih sredstava,
- evidentira budžetska sredstva, planira i predlaže dinamiku trošenja za tekuću budžetsku godinu,
- učestvuje u pripremi i obradi finansijske dokumentacije, pripremi i popunjavanju propisanih obrazaca koji prate dokumentaciju vezanu za redovno poslovanje Ministarstva i iste dostavlja trezoru,
- vrši evidenciju ugovora sa dobavljačima i krajnjim korisnicima i prati njihovu realizaciju,
- priprema, evidentira i čuva ekonomsko - finansijske podatke, i osigurava njihovu povjerljivost,
- radi na pripremi i izradi izvještaja, analiza i informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz finansijske oblasti, a na osnovu odgovarajućih podataka,
- prati evidenciju o utrošku sredstava i materijala,
- vrši nabavku kancelarijskog i ostalog materijala, sitnog inventara i opreme za potrebe Ministarstva,
- sarađuje sa Uredom za internu reviziju i učestvuje u aktivnostima na pripremi provođenja internih i eksternih kontrola u Ministarstvu,
- obavlja poslove u informacijskom sistemu za on-line objavu obavijesti o javnim nabavkama,
- radi u komisijama po nalogu Ministra,
- samostalno radi na personalnom računaru,
- obavlja i druge poslove po nalogu Ministra,
- za svoj rad odgovara Ministru...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna