JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNIH LICA ZA RAD U KOMISIJAMA ZA TEHNIČKE PRIJEME RUDARSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA, UREĐAJA, INSTALACIJA I REVIZIJU GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 35/05) a u vezi sa članom 34. stav (3) Zakona o rudarstvu Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/11 i 8/13) i članom 33. stav (2) Zakona o geološkim istraživanjima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/11) Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA IZBOR STRUČNIH LICA ZA RAD U KOMISIJAMA ZA TEHNIČKE
PRIJEME RUDARSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA, UREĐAJA, INSTALACIJA I REVIZIJU GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

 

I

 

Pozivaju se stručna lica slijedećih struka:


- rudarske,
- geološke,
- mašinske,
- elektro,
- građevinske i arhitektonske i
- zaštite na radu,
zainteresovanih za rad u Komisijama za tehničke prijeme rudarskih objekata, postrojenja, uređaja, instalacija i reviziju geološke dokumentacije iz nadležnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

II

 

U skladu sa odredbama Pravilnika o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija člana 5. stav (3) ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/12) i člana 5. stav (2) Pravilnika o reviziji elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/12) u sastav Komisije za tehničke prijeme rudarskih objekata, postrojenja, uređaja, instalacija i reviziju geološke dokumentacije iz nadležnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, mogu biti imenovana lica koja ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da su diplomirani inžinjeri traženih struka sa najmanje pet godina rada u struci, od čega tri
godine u privrednom društvu koje je registrovano za oblast rudarstva,
- da imaju položen stručni ispit u struci.

 

III

 

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz tačke II Javnog poziva potrebno je priložiti:


- diplomu o stručnoj spremi,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- dokaz o radnom stažu u struci,
- uvjerenje o trenutnom radnom statusu.
Priloženi dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene kopije.

 

IV

 

Prijave za učešće u radu Komisija podnose se Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona, putem pošte ili direktno putem protokola centralne pisarnice ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, na adresu ullica Rudarska broj 57, 75000 Tuzla, sa naznakom ''Prijava na Javni poziv za rad u Komisijama za tehničke prijeme rudarskih objekata, postrojenja, uređaja, instalacija i reviziju geološke dokumentacije iz nadležnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona – ne otvaraj!''.
Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
Neblagovremene prijave i prijave koje ne sadrže dokumentaciju iz tačke III Javnog poziva neće se uzeti u razmatranje.

 

V

 

Nakon razmatranja prijava utvrdiće se lista stručnih lica koja ispunjavaju uvjete za rad u Komisijama, a potom o istom će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 35/05) a u vezi sa članom 34. stav (3) Zakona o rudarstvu Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/11 i 8/13) i članom 33. stav (2) Zakona o geološkim istraživanjima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/11) Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA IZBOR STRUČNIH LICA ZA RAD U KOMISIJAMA ZA TEHNIČKE
PRIJEME RUDARSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA, UREĐAJA, INSTALACIJA I REVIZIJU GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

 

I

 

Pozivaju se stručna lica slijedećih struka:


- rudarske,
- geološke,
- mašinske,
- elektro,
- građevinske i arhitektonske i
- zaštite na radu,
zainteresovanih za rad u Komisijama za tehničke prijeme rudarskih objekata, postrojenja, uređaja, instalacija i reviziju geološke dokumentacije iz nadležnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

II

 

U skladu sa odredbama Pravilnika o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija člana 5. stav (3) ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/12) i člana 5. stav (2) Pravilnika o reviziji elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/12) u sastav Komisije za tehničke prijeme rudarskih objekata, postrojenja, uređaja, instalacija i reviziju geološke dokumentacije iz nadležnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, mogu biti imenovana lica koja ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da su diplomirani inžinjeri traženih struka sa najmanje pet godina rada u struci, od čega tri
godine u privrednom društvu koje je registrovano za oblast rudarstva,
- da imaju položen stručni ispit u struci.

 

III

 

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz tačke II Javnog poziva potrebno je priložiti:


- diplomu o stručnoj spremi,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- dokaz o radnom stažu u struci,
- uvjerenje o trenutnom radnom statusu.
Priloženi dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene kopije.

 

IV

 

Prijave za učešće u radu Komisija podnose se Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona, putem pošte ili direktno putem protokola centralne pisarnice ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, na adresu ullica Rudarska broj 57, 75000 Tuzla, sa naznakom ''Prijava na Javni poziv za rad u Komisijama za tehničke prijeme rudarskih objekata, postrojenja, uređaja, instalacija i reviziju geološke dokumentacije iz nadležnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona – ne otvaraj!''.
Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
Neblagovremene prijave i prijave koje ne sadrže dokumentaciju iz tačke III Javnog poziva neće se uzeti u razmatranje.

 

V

 

Nakon razmatranja prijava utvrdiće se lista stručnih lica koja ispunjavaju uvjete za rad u Komisijama, a potom o istom će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna