Oglas za prodaju imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku i odluke Odbora povjerilaca br. St. 284041/16. od 13.04.2018. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS ZA PRODAJU
imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

 

I. PREDMET PRODAJE:

 

NEPOKRETNA IMOVINA:
ZEMLJIŠTE ukupno 124 pojedinačne parcele koje čine cjelinu u ukupnoj površini od 299.414 m2. Zemljište se nalazi na lokaciji Bosanska poljana, Šićki brod kod Tuzle. Nekretnina je upisana u zemljišnoknjižni izvodak br. 2640/2018, odnosno u zemljišnoknjižni uložak br. 1572 katastarska općina SP_Bokavići i ista je upisana u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla u Posjedovni list br. 1852 katastarska općina Kiseljak.
Vlasnik i posjednik navedene nekretnine je d.o.o. „Forš" u stečaju Tuzla.
Početna cijena nepokretne imovine iznosi 6.400.000,00 KM.

II. USLOVI PRODAJE

 

1. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 22.05. 2018. godine (UTORAK) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama d.o.o.. „Forš" u stečaju, Tuzla, ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 23 (u prizemlju).
2) Imovina se ne može prodati po cijeni nižoj od utvrđene početne prodajne cijene.
Sva imovina se prodaje u paketu i nemože se kupovati odvojeno.
3) Sva nepokretna imovina koja je predmet javnog nadmetanja je opretećena hipotekom a ista će biti
ukinuta Rješenjem Općinskog suda o dosudbi najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti
Rješenja o dosudbi.
4) Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije održavanja
javnog nadmetanja Komisiji za prodaju dostave dokaz o uplati osiguranja (depozita) u iznosu od
10.000,00 KM.
Uplata osiguranja (depozita) se vrši na transakcijski račun stečajnog dužnika broj
1321002018080740, otvoren u „NLB banka" Filijala Tuzla najkasnije do 17.05. 2018. god.
5) Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom pristupi samo jedan učesnik koji je ispunio
uslove iz ovog oglasa.
6) Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za 5% poreza na
prenos nepokretnosti i prava u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana održavanja javnog
nadmetanja.
Uplata se vrši isključivo u gotovom novcu uplatom na navedeni transakcijski račun.
7) Učesniku na javnom nadmetanju koji budu proglašeni kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se
neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac
odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće
poreze (stav 6. uslovi prodaje) u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita).
Nakon toga se za kupca proglašava kupac koji je drugi po visini ponuđenog iznosa, na koga se
primjenjuju odredbe tačke 6.
8) Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje
(depozit) će se vratiti sa transakcijskog računa u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja javnog
nadmetanja na transakcijski račun sa kog je uplaćeno osiguranje (depozit).
9) Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni Komisiji za prodaju dokazati svoj identitet u
skladu sa Zakonom. Obavezni su Komisiji za prodaju, neposredno prije održavanja javnog
nadmetanja, predati slijedeća dokumenta: dokaz o uplati depozita, kopiju Rješenja o registraciji,
kopiju Uvjerenja o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, kopiju
Uvjerenja o poreznoj registraciji, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju ukoliko istom nije
pristupio zakonski zastupnik društva, pečat društva i kopiju lične karte učesnika).
Ukoliko je učesnik na javnom nadmetanju fizičko lice isti je obavezan Komisiji za prodaju predati dokaz o
uplati depozita i kopiju lične karte.
10) Imovina se prodaje po principu «viđeno-kupljeno» te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu
neće uvažavati.
11) Sve poreze (porez za prenos nepokretnosti i prava i dr.) i ostale troškove, uključujući i troškove izrade
i ovjere ugovora, a u vezi prodaje imovine, snosi kupac.
12) Dokumentacija o imovini kao i ostale informacije o imovini koja je predmet prodaje se može preuzeti na
adresi prodavca d.o.o. „Forš" u stečaju Tuzla, ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 23.
Pregled imovine koja je predmet prodaje se može izvršiti svaki dan uz predhodnu najavu kontakt osobi.
Pregled imovine bez najave i saglasnosti kontakt osobe nije moguć.
13) Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi i na faks /
telefon broj 035/ 278 393 kontakt osoba Ahmet Begić.


Stečajni upravnik

 

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku i odluke Odbora povjerilaca br. St. 284041/16. od 13.04.2018. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS ZA PRODAJU
imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

 

I. PREDMET PRODAJE:

 

NEPOKRETNA IMOVINA:
ZEMLJIŠTE ukupno 124 pojedinačne parcele koje čine cjelinu u ukupnoj površini od 299.414 m2. Zemljište se nalazi na lokaciji Bosanska poljana, Šićki brod kod Tuzle. Nekretnina je upisana u zemljišnoknjižni izvodak br. 2640/2018, odnosno u zemljišnoknjižni uložak br. 1572 katastarska općina SP_Bokavići i ista je upisana u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla u Posjedovni list br. 1852 katastarska općina Kiseljak.
Vlasnik i posjednik navedene nekretnine je d.o.o. „Forš" u stečaju Tuzla.
Početna cijena nepokretne imovine iznosi 6.400.000,00 KM.

II. USLOVI PRODAJE

 

1. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 22.05. 2018. godine (UTORAK) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama d.o.o.. „Forš" u stečaju, Tuzla, ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 23 (u prizemlju).
2) Imovina se ne može prodati po cijeni nižoj od utvrđene početne prodajne cijene.
Sva imovina se prodaje u paketu i nemože se kupovati odvojeno.
3) Sva nepokretna imovina koja je predmet javnog nadmetanja je opretećena hipotekom a ista će biti
ukinuta Rješenjem Općinskog suda o dosudbi najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti
Rješenja o dosudbi.
4) Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije održavanja
javnog nadmetanja Komisiji za prodaju dostave dokaz o uplati osiguranja (depozita) u iznosu od
10.000,00 KM.
Uplata osiguranja (depozita) se vrši na transakcijski račun stečajnog dužnika broj
1321002018080740, otvoren u „NLB banka" Filijala Tuzla najkasnije do 17.05. 2018. god.
5) Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom pristupi samo jedan učesnik koji je ispunio
uslove iz ovog oglasa.
6) Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za 5% poreza na
prenos nepokretnosti i prava u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana održavanja javnog
nadmetanja.
Uplata se vrši isključivo u gotovom novcu uplatom na navedeni transakcijski račun.
7) Učesniku na javnom nadmetanju koji budu proglašeni kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se
neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac
odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće
poreze (stav 6. uslovi prodaje) u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita).
Nakon toga se za kupca proglašava kupac koji je drugi po visini ponuđenog iznosa, na koga se
primjenjuju odredbe tačke 6.
8) Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje
(depozit) će se vratiti sa transakcijskog računa u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja javnog
nadmetanja na transakcijski račun sa kog je uplaćeno osiguranje (depozit).
9) Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni Komisiji za prodaju dokazati svoj identitet u
skladu sa Zakonom. Obavezni su Komisiji za prodaju, neposredno prije održavanja javnog
nadmetanja, predati slijedeća dokumenta: dokaz o uplati depozita, kopiju Rješenja o registraciji,
kopiju Uvjerenja o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, kopiju
Uvjerenja o poreznoj registraciji, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju ukoliko istom nije
pristupio zakonski zastupnik društva, pečat društva i kopiju lične karte učesnika).
Ukoliko je učesnik na javnom nadmetanju fizičko lice isti je obavezan Komisiji za prodaju predati dokaz o
uplati depozita i kopiju lične karte.
10) Imovina se prodaje po principu «viđeno-kupljeno» te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu
neće uvažavati.
11) Sve poreze (porez za prenos nepokretnosti i prava i dr.) i ostale troškove, uključujući i troškove izrade
i ovjere ugovora, a u vezi prodaje imovine, snosi kupac.
12) Dokumentacija o imovini kao i ostale informacije o imovini koja je predmet prodaje se može preuzeti na
adresi prodavca d.o.o. „Forš" u stečaju Tuzla, ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 23.
Pregled imovine koja je predmet prodaje se može izvršiti svaki dan uz predhodnu najavu kontakt osobi.
Pregled imovine bez najave i saglasnosti kontakt osobe nije moguć.
13) Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi i na faks /
telefon broj 035/ 278 393 kontakt osoba Ahmet Begić.


Stečajni upravnik

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna