PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 14.02.2020. godine Zaključkom broj: 01-02-83-4/20 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.


Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona i imajući u vidu da je prihvaćen Program javne rasprave, Ministarstvo za boračka pitanja upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u trajanju od 15 dana, slijedećim subjektima:

- Ministarstvima u Vladi Tuzlanskog kantona,
- Općinskim vijećima i općinski načelnici sa područja Tuzlanskog kantona,
- Kantonalnim udruženjima od posebnog društvenog interesa na nivou Tuzlanskog kantona utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova i postupka za dodjelu sredstava za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/16) i
- Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna