Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Prvi ponovljeni javni poziv za učešće u XI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/19), Sporazuma o realizaciji XI Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-30-3-711/22 i broj: 15/1-04-021943-22 od 14.09.2022. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i XI Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u XI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

1. Pravo učešća
Pravo učešća u XI Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona.

 

 

Konačna rang lista kandidata po ponovljenom javnom konkursu za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja

Na osnovu odredbe člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

 

KONAČNU RANG LISTU
kandidata po ponovljenom javnom konkursu za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2022. godinu

 

Poništenje i ponovna objava Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o.

U skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 7. i 25. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članom 23. Statuta Javnog preduzeća Radio-televizije Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 12/17 i 3/20), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – Prečišćeni tekst ("Službene novine TK" broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanju u regulirane organe ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i Odluke Skupština JP RTV TK d.o.o. Tuzla broj: 2689/22 od 27.10.2022. godine, Skupština JP RTV TK d.o.o. Tuzla:

PONIŠTAVA
JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o. broj: 1896/22 od 28.07.2022. godine raspisan u dnevnim novinama Oslobođenju (dana, 06.08.2022. godine), Službenim novinama FBiH (broj: 61/22 od 03.08.2022. godine) i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona dana, 05/08/2022. godine), te raspisuje ponovni

JAVNI KONKURS

 

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., na mandatni period od četiri godine, u sastavu kako slijedi:

- Predsjednik i član Odbora za reviziju ekonomske struke - 2 člana
- Član Odbora za reviziju pravne struke - 1 član

Opširnije...

Javni poziv za izbor i imenovanje Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva

Na osnovu člana 70. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH", broj 40/10) i člana 6. Pravilnika o zdravstvenom savjetu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona („Službene novine TK" broj:17/22), Ministarstvo zdravstva Tuzlanskg kantona objavljuje:

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Tuzlanskog Kantona


I

Zdravstveni savjet je savjetodavno tijelo Ministarstva zdravstva Tuzlanskog Kantona koje prati provođenje ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata, a u okviru prava i obaveza za područje Tuzlanskog Kantona.

Opširnije...

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava za finansiranje projekata jačanja privrede Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13, 15/17 i 10/18) i tačke XVII stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", („Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 13/22 i 18/22) i broj: 02/1-11-31267/22 od 18.11.2022. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


J A V N I  P O Z I V

za odabir korisnika grant sredstava za finansiranje projekata jačanja
privrede Tuzlanskog kantona

 

 

 

Odluka o djelimičnom poništenju javnog konkursa

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 31. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), direktor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla donosi

O D L U K U
o djelimičnom poništenju javnog konkursa broj 01-487/2022 od 02.11.2022. godine


Član 1.

Djelimično se poništava javni konkurs broj 01-487/2022 od 02.11.2022. godine, u dijelu koji se odnosi na poziciju:

1. Šef računovodstva ..........................................................1 (jedan) izvršilac

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15