DOKUMENTI

 

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

 

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Predškolski odgoj i obrazovanje

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine TK", broj: 12/09, 8/11, 10/13 i 8/18)
 • Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje ("Službene novine TK", broj: 8/19)
 • Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika ("Službene novine TK", broj: 3/10)
 • Pravilnik o načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje ("Službene novine TK" broj: 13/10 i 8/12)
 • Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja ("Službene novine TK", broj: 1/10)
 • Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 15/18)


Osnovni odgoj i obrazovanje

 • Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine TK", broj: 9/15, 6/16, 14/18 i 14/19)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK", broj: 3/17)
 • Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje ("Službene novine TK", broj: 7/05, 9/05, 14/09, 1/10, 14/10, 8/12, 11/12, 8/13, 11/17 i 1/18)
 • Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred devetogodišnje osnovne škole u dijelu profila i stručne spreme nastavnika ("Službene novine TK", broj: 8/12 i 11/12)
 • Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika ("Službene novine TK", broj: 3/10)
 • Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 17/17 i 1/18)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja ("Službene novine TK", broj: 5/10, 8/12 i 8/16)
 • Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi ("Službene novine TK", broj: 2/11)
 • Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije osnovne škole ("Službene novine TK", broj: 4/13)
 • Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi ("Službene novine TK", broj: 16/15)
 • Pravilnik o povredama discipline, postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti učenika, naknadi pričinjene materijalne štete, trajanju izrečene odgojno-disciplinske mjere, ublažavanju i ukidanju, te posljedičnom odnosu na ocjene iz vladanja učenika u osnovnoj školi ("Službene novine TK", broj: 2/17 i 5/17)
 • Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u istoj školskoj godini u osnovnoj školi ("Službene novine TK", broj: 17/17)
 • Pravilnik o eksternoj maturi u osnovnoj školi ("Službene novine TK", broj: 3/16 i 7/16)
 • Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama osnovnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 8/12)
 • Pravilnik o postupku osnivanja, sastavu i načinu rada Vijeća roditelja osnovne škole ("Službene novine TK", broj: 1/17 i 5/17)
 • Pravilnik o načinu organizacije i realizacije produženog boravka ili cjelodnevnog boravka učenika u osnovnoj školi ("Službene novine TK", broj: 2/17)
 • Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi ("Službene novine TK", broj: 7/19)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanju odgovornosti i prijevremenom razrješenju direktora osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 16/18)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita ("Službene novine TK", broj: 2/09, 1/11, 8/13, 7/14 i 1/15)
 • Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 10/112, 2/13, 3/13 i 17/13)
 • Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 15/18)
 • Uredba o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 16/18)


Srednje obrazovanje

 • Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju ("Službene novine TK", broj: 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 i 14/19)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK", broj: 3/17)
 • Pedagoški standardi za srednje škole ("Službene novine TK", broj: 2/04, 14/10, 8/12, 8/13 i 11/17)
 • Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika ("Službene novine TK", broj: 3/10)
 • Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 17/17 i 1/18)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra srednjih škola ("Službene novine TK", broj: 12/00)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita ("Službene novine TK", broj: 2/09, 1/11, 8/13, 7/14 i 1/15)
 • Pravilnik o maturi u općoj gimnaziji ("Službene novine TK", broj: 3/06, 1/08, 3/08, 8/13, 1/14 i 7/14)
 • Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi ("Službene novine TK", broj: 2/11)
 • Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih tehničkih i stručnih škola koji rade po modularnim nas tavnim planovima i programima ("Službene novine TK", broj: 15/13)
 • Pravilnik o povredama discipline, postupku za utvrđivanje odgovornosti učenika, dužini trajanje pedagoške mjere, njenom ubblažavanju, ukidanju i posljedičnom odnosu na ocjenu iz vladanja učenika kao i naknadi učinjene materijalne štete ("Službene novine TK", broj: 15/13)
 • Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u toku jedne školske godine u srednjoj školi ("Službene novine TK", broj: 17/17)
 • Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije srednje škole ("Službene novine TK", broj: 4/13)
 • Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u srednjim umjetničkim školama ("Službene novine TK", broj: 6/12)
 • Pravilnik o lakšim i težim povredama radnih dužnosti, odgovornosti za materijalnu štetu, organe vođenja postupka, odgovornosti istih i pravila postupka u srednjim školama ("Službene novine TK", broj: 2/11)
 • Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja Registra poslodavaca ("Službene novine TK", broj: 11/17)
 • Pravilnik o postupku osnivanja i načinu rada Vijeća roditelja u srednjim školama ("Službene novine TK", broj: 1/17 i 5/17)
 • Pravilnik o stručnom nadzoru u ustamovama srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 8/12)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanju odgovornosti i prijevremenom razrješenju direktora srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 16/18)
 • Etički kodeks zaposlenika u srednjim školama ("Službene novine TK", broj: 1/15)
 • Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 10/112, 2/13, 3/13 i 17/13)
 • Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 15/18)
 • Uredba o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 16/18)

 

Visoko obrazovanje

 • Zakon o visokom obrazovanju ("Službene novine TK", broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19)
 • Zakon o Univerzitetu u Tuzli ("Službene novine TK", broj: 9/08, 8/10 i 7/11)
 • Standardi i normativi visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 8/15, 4/16, 12/16 i 9/17)
 • Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa ("Službene novine TK", broj: 9/16)
 • Pravilnik o postupku licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 7/17)
 • Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove ("Službene novine TK", broj: 8/17)
 • Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stgručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK", broj: 14/17 i 11/18)
 • Pravilnik o sastavu i radu komisije matičara ("Službene novine TK", broj: 9/17)

 

Nauka

 • Zakon o naučnoistraživačkom radu ("Službene novine TK", broj: 14/17)

 

PRAVILNICI

 

Stručni ispiti:

 • Pravilnik o polaganju strucnog ispita (\"Službene novine Tuzlanskog kantona\", broj 5/03)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stucnog ispita (\"Službene novine Tuzlanskog kantona\", broj 1/07)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju strucnog ispita (\"Službene novine Tuzlanskog kantona\", broj 7/07)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju strucnog ispita ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 8/08)
 • Pravilnik o dupunama Pravilnika o polaganju strucnog ispita ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 5/09)

 Nostrifikacija diploma

 • Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava
 • Pravilnik o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli od 13.6.2011.g.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli
 • Kriteriji za vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 • Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave
 • Zahtjev za priznavanje visokoskolskih obrazovnih isprava
 • Upute za uplatu troskova postupaka priznavanja i kantonalne administrativne takse

 

ARHIVA JAVNIH POZIVA

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv