AMANDMANI NA USTAV TUZLANSKOG KANTONA


Na osnovu člana 25. stav 1. tačka a) Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97.), Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona je na sjednici od 26.2.1999. godine, usvojila

A M A N D M A N E
NA USTAV TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

U Ustavu Tuzlansko-podrinjskog kantona član 4. stav 1. mijenja se i glasi:
"Naziv kantona je: Tuzlanski kanton".


Na osnovu člana 24. stav 1. tačka a), a u vezi sa članom 84. Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 7/97.) i člana 113. Poslovnika Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 13/97.), Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 26.2.1999. godine, donosi

O D L U K U
O PROGLAŠENJU AMANDMANA I NA USTAV
TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I

Proglašava se Amandman I. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona, koji je Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona usvojila na sjednici održanoj dana 26.2.1999. godine.

II

Amandman I. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona čini sastavni dio Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona i stupa na snagu u ponoć 26.2.1999. godine, a bit će objavljen u službenom glasilu Kantona.

III

Ova Odluka bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka a), a u vezi sa članom 84. Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 7/97. i 3/99.) i člana 113. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 13/97.), Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 22.9.1999. godine, donosi

O D L U K U
O PROGLAŠENJU AMANDMANA OD II DO VI NA USTAV
TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I

Proglašavaju se Amandmani od II. do VI. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona, koji je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila na sjednici održanoj dana 22.9.1999. godine.

II

Amandmani od II. do VI. na Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona čini sastavni dio Ustava Tuzlanskog kantona i stupa na snagu u ponoć 22.9.1999. godine, a bit će objavljen u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

III

Ova Odluka bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

B o s n a i H e r c e g o v i n a
Federacija Bosne i Hercegovine
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a

Broj: 01-011-374-16/99
Tuzla, 22.9.1999. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona
Dr. Izet Žigić v.r.Na osnovu člana 24. stav 1. tačka a) Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97. i 3/99.), Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici od 22.9.1999. godine, usvojila

AMANDMANE
NA USTAV TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

AMANDMAN II

Naziv Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona mijenja se i glasi:
"Ustav Tuzlanskog kantona".

AMANDMAN III

U preambuli Ustava Tuzlanskog kantona, u alineji 1. riječi: "U uvjerenju" zamjenjuje se riječju: "Uvjereni".
Alineja 3. mijenja se i glasi:
"U želji da pridonesu unapredjenju mira;"
Iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:
"U želji da unaprijede slobodu pojedinca, zaštitu privatne svojine i razvijaju slobodno tržište;"
U alineji 5. riječi "Tuzlansko-podrinjskog kantona" zamjenjuju se riječima "Tuzlan-skog kantona", a zadnji dio teksta koji glasi: "na osnovu člana V.1.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici od 19.6.1997. godine" zamjenjuje se riječima "ovim donose".
Dosadašnje alineje 4. i 5. postaju alineja 5. i 6.

AMANDMAN IV

U čl. 1., 5., 47. i 63. Ustava Tuzlanskog kantona riječi "Tuzlansko-podrinjskom kantonu" zamjenjuju se riječima "Tuzlanskom kantonu", u odgovarajućem padežu.

AMANDMAN V

U članu 74. Ustava Tuzlanskog kantona u stavu 2. broj 15. zamjenjuje se brojem "11", a broj 30. brojem "31".
U članu 74. Ustava Tuzlanskog kantona u stavu 3. broj 15. zamjenjuje se brojem "11", a broj 30. brojem "31".

AMANDMAN VI

U Ustavu Tuzlanskog kantona na hrvatskom jeziku, u nazivu Ustava, alineji 5. preambule Ustava i u članku 1.; članku 2.; članku 3.; članku 4. stavci 1. i 2.; članku 5. stavci 1., 2. i 3.; članku 6. stavak 1.; članku 7.; članku 9. stavak 4.; članku 10.; nazivu poglavlja III. (iznad članka 11.); članku 11. stavak 1., točke b), l) i m); članku 12. stavak 1.; članku 13., članku 14. stavci 1., 2. i 3.; nazivu poglavlja IV. u podnaslovu A. (iznad članka 15.); članku 15.; članku 16.; članku 17.; članku 18. stavci 1. i 3.; članku 19. stavci 1., 3., 4. i 5.; članku 20. stavci 1., 2. i 3.; članku 21.; članku 22.; članku 23. stavci 1. i 2.; u podnaslovu 2. u poglavlju IV.A. (iznad članka 24.); članku 24. stavak 1. točke a), b), c), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), i stavak 2.; u podnaslovu 3. poglavlja IV.A. (iznad članka 25.); članku 25. stavak 1. točke a), b) i c). i stavak 2.; članku 26. stavci 1., 2. i 3.; u podnaslovu B. poglavlja IV. (iznad članka 27.); članku 27.; članku 28.; članku 29.; članku 30.; članku 31.; članku 32. stavci 1. i 2.; članku 33. stavak 1. točke a), b), c), d), e), f), g), h), j) i n); u podnaslovu 2. poglavlja IV.B. (iznad članka 34.); članku 34. stavci 1. i 2.; članku 35.; članku 36. stavci 1. i 3.; članku 37.; članku 38. stavci 1. i 2.; članku 39. stavci 1. i 2.; članku 40. stavci 1. i 2.; članku 41. stavak 1. točke a), b), d), e) i f); članku 42. stavak 1. točke a), b), c) i d); članku 43. stavci 1. i 2.; članku 44. stavak 1. točke a), f), g) i h); članku 45. stavci 1. 2. i 3.; članku 46. stavci 1. i 2.; u podnaslovu C. poglavlja IV. (iznad članka 47.); članku 47. stavci 1., 2. i 3.; članku 48.; članku 49.; članku 51.; članku 53.; članku 54. stavci 1. i 2.; članku 55. stavci 1., 2. i 3.; članku 56. stavak 1. točke a) i b) i stavak 2.; članku 57.; članku 58.; članku 59.; članku 60. stavci 1. i 2.; u podnaslovu D. poglavlja IV. (iznad članka 62.); članku 62.; članku 63. stavci 1., 2. i 3.; članku 65. stavak 4.; članku 66. stavak 1. točka a) i stavak 4.; članku 67. stavak 1. točke a) i d) i stavak 2.; članku 69. stavak 1.; članku 70. stavak 2.; članku 71. stavak 3.; članku 77. stavak 1. točka c); članku 82. stavak 1. točka b); članku 83. stavak 1. točka b); u nazivu poglavlja VII. (iznad članka 84.); članku 84. stavci 1. i 2.; članku 85. stavci 1. i 2.; članku 86. stavak 2. članku 87. stavak 3.; u nazivu poglavlja IX. (iznad članka 88.); članku 88. stavci 1. i 2.; članku 89. i članku 90., riječ županija zamjenjuje se riječju "kanton" u odgovarajućem gramatičkom obliku.

B o s n a i H e r c e g o v i n a
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON
S k u p š t i n a

Broj: 01-011-79-23/99
Tuzla, 26.2.1999. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona

Dr. Izet Žigić s.r.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv