Novi pristup u procesu planiranja

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Projektom integriranog lokalnog razvoja ILDP, zajedničkim projektom Vlade Švicarske i UNDP-a, je danas za predstavnike Tuzlanskog kantona upriličio edukaciju u svrhu predstavljanja procesa trogodišnjeg i godišnjeg planiranja za kantonalne organe uprave u Tuzlanskom kantonu.

Edukacija 01 12 07 2021Ključnu novinu predstavlja proces trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, koji je na Tuzlanskom kantonu formalno iniciran usvajanjem Smjernica za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godine. S druge strane, Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH i pratećim podzakonskim aktima, osiguran je usklađen pristup koji podrazumijeva harmonizirano, ujednačeno i kontinuirano djelovanje svih nivoa vlasti u Federaciji BiH u procesu operacionalizacije strateških ciljeva iz strateških dokumenata i nadležnosti organa uprave.
„S obzirom da su na Tuzlanskom kantonu izvršene nužne izmjene legislative u ovoj oblasti, te da je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila i Smjernice za trogodišnje planiranje, pokrenuli smo aktivnosti na pripremi prvih trogodišnjih i godišnjih planova rada organa uprave. Današnja edukacija ima za cilj da ojača kapacitete državnih službenika za primjenu novog pristupa, da olakša izradu implementacionih dokumenata zasnovanih prvenstveno na Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona, ali i omogući njihovo bolje povezivanje sa finansijskim planiranjem", kazala je danas pomoćnica ministra za razvoj Erna Kusturica. 

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Projektom integriranog lokalnog razvoja ILDP, zajedničkim projektom Vlade Švicarske i UNDP-a, je danas za predstavnike Tuzlanskog kantona upriličio edukaciju u svrhu predstavljanja procesa trogodišnjeg i godišnjeg planiranja za kantonalne organe uprave u Tuzlanskom kantonu.

Edukacija 01 12 07 2021Ključnu novinu predstavlja proces trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, koji je na Tuzlanskom kantonu formalno iniciran usvajanjem Smjernica za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godine. S druge strane, Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH i pratećim podzakonskim aktima, osiguran je usklađen pristup koji podrazumijeva harmonizirano, ujednačeno i kontinuirano djelovanje svih nivoa vlasti u Federaciji BiH u procesu operacionalizacije strateških ciljeva iz strateških dokumenata i nadležnosti organa uprave.
„S obzirom da su na Tuzlanskom kantonu izvršene nužne izmjene legislative u ovoj oblasti, te da je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila i Smjernice za trogodišnje planiranje, pokrenuli smo aktivnosti na pripremi prvih trogodišnjih i godišnjih planova rada organa uprave. Današnja edukacija ima za cilj da ojača kapacitete državnih službenika za primjenu novog pristupa, da olakša izradu implementacionih dokumenata zasnovanih prvenstveno na Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona, ali i omogući njihovo bolje povezivanje sa finansijskim planiranjem", kazala je danas pomoćnica ministra za razvoj Erna Kusturica. 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna