Održan sastanak ILDP-a i kantonalnih partnera

Dana 02.02.2021. godine održan je sastanak kantonalnih partnera na kome su učestvovali predstavnici ILDP-a i svih kantona u FBIH, koji je zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, održan putem ZOOM platforme.

mpNa sastanku su svi predstavnici kantona prezentovali svoje provedene aktivnosti na pripremi strategija razvoja za period 2021-2027 i akcionih planova vezano za njenu implementaciju te predočili u kojoj fazi je finalizacija i usvajanje ovih dokumenata.

Nakon toga otvorena je rasprava i dogovor oko narednih koraka vezano za pripremu Smjernica za za izradu trogodišnjeg plana rada, izradi trogodišnjih i godišnjih planova rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH. Pored toga raspravljano je o načinima i potrebi intenziviranja međusobne saradnje različitih nivoa vlasti u Federaciji i savjetodavnih tijela (vijeća za razvoj na nivou Federacije BiH i kantona).

Predstavnici ILDP-a su ponudili podršku u koordinaciji provedbe strategija tokom 2021. godine, a prve aktivnosti koje su planirane u drugoj polovini ovog mjeseca su organizovanje sastanaka sa sekretarima vlada kantona vezano za pripreme Smjernica za izradu trogodišnjih planova rada i usklađivanja normativnih akata u kantonima sa Zakonom o razvojnom planiranju i pratećim Uredbama.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna