Objavljen Javni poziv za odabir korisnika kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja tuzlanskog kantona

U skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona od 30.11.2020. godine, zaključenim između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i UniCredit banke d.d Mostar, objavljen je Javni poziv za odabir korisnika kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava iz kreditne linije UniCredit Bank d.d Mostar u saradnji sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona, uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.
Kreditna linija je namijenjena za finansiranje stalnih i obrtnih sredstva privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Pod privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, podrazumijevaju se pravna lica sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, koja su u većinskom privatnom vlasništvu, te registrirana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine i obrti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona registrirana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine.
Kreditna linija u iznosu od 60.500.000,00 KM će se plasirati putem UniCredit Bank d.d. Mostar, sa rokom važenja kreditne linije do 30.06.2022. godine. Sredstva iz kreditne linije će se rasporediti na slijedeće djelatnosti:
- 26.900.000,00 KM za proizvodnu djelatnost,
- 23.500.000,00 KM za trgovinsku djelatnost,
- 10.100.000,00 KM za uslužnu djelatnost.
Više informacija i način podnošenja zahtjeva možete pronaći na službenoj stranici UniCredit banke d.d Mostar: https://www.unicredit.ba/ba/stanovnistvo/novosti/javni_poziv.html
ili pozivom na slijedeće kontakt telefone UniCredit Bank d.d.: 035/259-029, 035/259-025, 035/259-052 i 035/259-021.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna