Prvi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Nakon što je Vlada Federacije BiH, na 156. sjednici donijela odluku o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za programiranje razvoja, kao glavni koordinator izrade Strategije, organizovao je prvi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije.

SRFBIH 2021-2027 - Prvi sastanakOvaj odbor predstavlja najviše savjetodavno i radno tijelo Vlade Federacije BiH u procesu izrade i usaglašavanja strateškog dokumenta. Obzirom da Koordinacioni odbor okuplja predstavnike svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, njegovo formiranje operacionalizira vertikalnu i horizontalnu koordinaciju procesa izrade Strategije. Održavanjem prvog sastanka Koordinacionog odbora je počeo proces izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2012.-2027. U radu odbora i izradi Strategije razvoja Federacije BiH će u narednom periodu uzeti učešće i predstavnici Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, s obzirom da je u skladu sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo određeno kao Jedinica za upravljanje razvojem na Tuzlanskom kantonu.

Ljubiša Đapan, direktor FZZPR, i pomoćnici direktora, Nijaz Avdukić i Rijad Kovač, su prezentirali značaj planskog pristupa ekonomskom i socijalnom razvoju društva, te ulogu i zadatke članova Koordinacionog odbora u izradi plana razvoja Federacije BiH do 2027. godine. Ivana Mišković, savjetnica predsjednika Vlade Kantona 10 je izabrana za predsjedavajuću Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH, a za njenog zamjenika Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora za razvojno planiranje u Federalnom zavodu za programiranje razvoja.
U daljem toku sastanka su predstavljeni i diskutovani proces i metodologija izrade Strategije razvoja Federacije BiH, kao i potrebna radna tijela, te planirani rokovi.

Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja Federacije BiH čine predstavnici Ureda premijera Federacije, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, predstavnici 11 federalnih ministarstava, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije, rukovodioci tijela nadležnih za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima, Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Gender centra Federacije BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Udruženja poslodavaca.

Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine je integrisani, multisektorski strateški dokument koji definira javne politike i usmjerava ekonomsko-socijalni razvoj Federacije. Proces izrade Strategije razvoja Federacije koordinira Federalni zavod, dok se kroz radna tijela i koordinacione mehanizme osigurava učešće institucija sa nivoa Bosne i Hercegovine i Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna